Prejsť na obsah

Stretnutie študentov s vedením UPJŠ pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

1minút, 34sekúnd

Stretnutie vybraných študentov s vedením UPJŠ, prorektorkou pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium prof. MVDr. Monikou Halánovou, PhD. v zastúpení pána rektora prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., prorektorkou pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie JUDr. Ľudmilou Elbert, PhD., univerzitnou docentkou a s prof. Mgr. Jaroslavom Hofierkom, PhD. povereným výkonom agendy prorektora pre kvalitu vzdelávania, pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa uskutočnilo vo štvrtok 16. novembra 2023 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Študenti boli ocenení rektorom UPJŠ za mimoriadne študijné výsledky a vzorný prístup k štúdiu, za aktívnu účasť na popularizačných a vzdelávacích podujatiach, za vynikajúce športové výsledky, za vynikajúce výsledky a úspechy na študentských súťažiach, za originálne spracovanie záverečnej práce, za pomoc s organizáciou univerzitného a fakultných dní otvorených dverí, za reprezentáciu univerzity a jej fakúlt na rôznych podujatiach, za aktívne členstvo v rozličných organizáciách a študentských spolkoch. Všetci ocenení študenti svojimi aktivitami výrazne prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena UPJŠ.

Lekárska fakulta
Kristína Schmiedlová
Natália Gerdová
Martina Bekeová

Prírodovedecká fakulta
Bc. Ivana Mojžišová
Bc. Henrieta Paločková
Bc. Tomáš Grivalský

Právnická fakulta
Bc. Katarína Alexandra Daňková
Bianka Miňová
Bc. Mária Demková
Peter Brejčák

Fakulta verejnej správy
Bc. Michaela Krajčírová
Bc. Nikoleta Kotorová
Kristína Csépeová
Anton Rakov

Filozofická fakulta
Bc. Yanu Bazai
Oliver Kuľbaga
Michal Ladomerský

Ústav telesnej výchovy a športu
Nikola Seničová
Patrik Novák

Všetkým menovaným srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov počas aj po skončení štúdia.


Študuj na UPJŠ