Prejsť na obsah

Týždeň vedy a techniky 2023 na UPJŠ

4minút, 48sekúnd

Jubilejný dvadsiaty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 6. – 12. novembra 2023. Podujatie každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT).

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je popularizácia vedy a techniky, informovanie verejnosti o aktuálnych poznatkoch a potenciáli slovenskej vedy, vzbudenie záujmu mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a podpora vedy a techniky, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku či riešenia globálnych problémov a výziev.
Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Práve preto počas tohto týždňa pedagógovia, technici a vedci z celého Slovenska budú zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojich výskumov širokej verejnosti.

UPJŠ v Košiciach sa pravidelne zapája do programu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok si rôzne zaujímavé aktivity pripravili fakulta verejnej správy, lekárska, prírodovedecká a právnická fakulta.

Srdečne pozývame všetkých študentov, záujemcov a nadšencov na:

Lekársku fakultu

Úloha buniek v regeneračnej medicíne
KEDY? 6. 11. 2023 v čase 8.00 – 12.00 hod./v hodinových intervaloch
KDE? Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. Návštevníci sa v rámci prehliadky banky oboznámia s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.

Prírodovedeckú fakultu

Nové archeologické objavy v západnej časti katastra obce Valaliky pri Košiciach
KEDY? 8. 11. 2023 v čase 10.00 – 11.00 hod.
KDE? Ústav geografie (miestnosť SJ2L45), Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, Košice
Hlavnou témou prednášky budú vybrané archeologické objavy, ktoré sa našli pri výstavbe industriálneho parku vo Valalikoch pri Košiciach. Priblížené bude taktiež archeologické bádanie, metódy a samotný výskum. Spoluorganizátorom podujatia je Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Nitra.

Jesenná CyberSecurityDay 2023
KEDY? 11. 11. 2023 v čase 8.30 – 14.00 hod.
KDE? Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, Košice
Praktické workshopy vychádzajúce z reálnych skúseností pri riešení počítačových bezpečnostných incidentov. Možnosť sa porozprávať s ľuďmi, ktorí sa profesionálne venujú informačnej a kybernetickej bezpečnosti, spoznať nových ľudí a zasúťažiť o zaujímavé ceny. Workshop spoluorganizujú ESET, spol. s. r. o., Košice IT Valley

Fakultu verejnej správy

Vplyv euromýtov a fake news na (ne)participáciu
KEDY? 6. 11. 2023 v čase 11.40 – 13.10 hod.
KDE? Fakulta verejnej správy UPJŠ, Popradská 66, Košice
Ambíciou workshopu je upriamiť pozornosť na analýzu dopadu euromýtov a fake news na možnú motiváciu/demotiváciu byť aktívnym občanom. Cieľom podujatia je na konkrétnych príkladoch identifikovať prejavy oboch spomínaných javov a následne komparovať ich vplyv na občiansku spoločnosť.

Úloha vedcov, pedagógov a študentov pri spoločenských zmenách v roku 1989 a dnes
KEDY? 7. 11. 2023 v čase 13.30 – 15.00 hod.
KDE? Fakulta verejnej správy UPJŠ, Popradská 66, Košice
Hosťom podujatia je RNDr. Pavol Demeš, CSc. bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a poradca prvého slovenského prezidenta, spoluzakladateľ SAIA, politický analytik a občiansky aktivista. Téma prednášky a následnej diskusie je spojená s TVT, ale aj kontextom 17. novembra v zameraní na úlohu vedcov, pedagógov a študentov v zápase o demokratické hodnoty pri spoločenských zmenách v roku 1989, ale aj v dnešnej dobe.

Právnická fakulta

Pod záštitou TVT zorganizovala Právnická fakulta UPJŠ vedeckú konferenciu pod názvom Aktuálne otázky súkromného práva v digitálnom veku, ktorá sa konala 19. – 20. 10. 2023 v priestoroch fakulty na Kováčskej 26, a medzinárodné vedecké sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA XII., ktoré prebiehalo od 25. do 27. 10. 2023 na Kováčskej 26 v Košiciach. Cieľom konferencie bolo prezentovať a konfrontovať teoretické a praktické skúsenosti účastníkov s implementáciou európskej digitálnej legislatívy v oblasti súkromného práva. Konferencia sa uskutočnila v rámci riešenia projektu VEGA 1/0431/23 Konkurencia záujmov spotrebiteľov a obchodníkov pri dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb na jednotnom digitálnom trhu s dôrazom na právne a ekonomické aspekty. Cieľom sympózia bola prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantových projektov APVV-19-0424 Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie a APVV-21-0336  Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie a vytvorenie priestoru pre širšiu diskusiu a neformálne stretnutia.

Viac informácií o TVT

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme obohacujúci zážitok.


Študuj na UPJŠ