UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vstupuje do nového akademického roka 2017/2018

V pondelok 18. septembra 2017 sa v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, do ktorého nastúpilo viac ako 7 000 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia sa zapísalo viac ako 2 350 prvákov.

Hlavnou prioritou univerzity je zabezpečenie vzdelávania tak, aby sa štúdium opieralo o kvalitný vedecký výskum odborne erudovaných  učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ v Košiciach a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi.

V novom akademickom roku k hlavným prioritám v oblasti vzdelávania bude patriť:  podpora internacionalizácie štúdia s cieľom zintenzívnenia komunikácie  študentov a učiteľov so zahraničnými inštitúciami, podpora inovatívnych študentských projektov a vedecko-výskumných zámerov a dôsledná implementácia vnútorného systému kvality vzdelávania na báze štandardov „ESG 2015“. 

Osobitnú zmienku si zaslúži proces finálnej prípravy akreditačného spisu spoločného študijného programu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – spojeného štúdia 1. a 2. stupňa v odbore Farmácia.

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo aj predstavenie nových profesorov, doktorov vied, docentov a nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa. Zároveň rektor UPJŠ v Košiciach udelil Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity v oblasti vedy a výskumu.

Po prvýkrát bola na slávnostnom otvorení akademického roka udelená Cena rektora za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti a rovnako po prvýkrát bola udelená aj Cena rektora v kategórii významný mediálny čin jednotlivcom a kolektívom za pozitívne zviditeľňovanie univerzity v masmediálnej oblasti.

Významnou zmenou v štruktúre univerzity je zriadenie Technologického inovačného parku UPJŠ (TIP UPJŠ), ktorý bude mať postavenie výskumného centra univerzity a bude špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré vykonáva interdisciplinárny výskum vo vybraných vedných oblastiach, alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach.

„Našou ambíciou je byť výskumnou univerzitou, na ktorej sa snúbi kvalitný základný i aplikovaný výskum. Preto sme pristúpili hádam k najzávažnejšiemu rozhodnutiu, doplniť „moving up triangle“ pozostávajúci z troch pilierov: vzdelávania, vedy a  transferu vedy do praxe, zriadením TIP UPJŠ. TIP UPJŠ bude centrom vedecko-technologického  výskumu na UPJŠ v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informatiky a informačných technológií a progresívnych materiálov. Som presvedčený, že je skvelou správou pre mesto a KSK, že košické univerzity a ústavy SAV si hádam nikdy neboli tak blízke v spoločnom strategickom postupe k etablovaniu sa Košíc ako Science City, ktorého základom by mohol byť významný investičný zámer do košického technologického parku na území nášho campusu na Tr. SNP a Medickej ul., čím by sme vytvorili priestor pre inovácie a transfer v napojení sa na subjekty IT Valley  v atraktívnom obsahovom zameraní Nano-Bio-Info“, zhodnotil rektor.

 Rektor UPJŠ v Košiciach zároveň privítal študentov prvého ročníka a poprial im úspešné štúdium na jednej z najlepších univerzít na Slovensku, ktorá ponúka nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj možnosti pre zmysluplné voľnočasové aktivity v oblasti kultúry, športu a umenia. Zároveň poprial všetkým členom akademickej obce univerzity pevné zdravie, mnoho invencie v štúdiu, vo vedeckej práci i v pedagogickej činnosti.

Súčasťou sprievodných podujatí otvorenia akademického roka 2017/2018 bolo aj otvorenie dvoch výstav v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach – Tučniaky v rozšírenej realite a výstavy fotografií Antarktída 2017.

 


Posledná aktualizácia: 22.02.2018