UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slovensku budú mať od októbra 2020 šancu riadiť sa národnou deklaráciou v oblasti výskumnej integrity. Prinesie konkrétne smernice, ale i ďalšie podporné štruktúry.

Národná deklarácia prioritne vytvorí jednotné smernice pre správnu vedeckú prax v oblasti vedeckej integrity tak, aby sa podporovala spolupráca medzi vedcami, chránili sa výsledky práce jednotlivcov a inštitúcií, posilňovala sa dôvera verejnosti voči výsledkom vedy a výskumu a chránili sa prostriedky investované do vedy a výskumu. Deklarácia sa bude venovať aj téme, ako stransparentniť proces vyšetrovania neetických praktík, zaviesť vzdelávanie v oblasti integrity a tiež ako harmonizovať pravidlá medzi inštitúciami na Slovensku.

K iniciatíve sa v súčasnosti pripojila spolu s ďalšími inštitúciami aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ďalšie informácie nájdete na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj v tlačovej správe Centra vedecko – technických informácií SR.

Posledná aktualizácia: 25.10.2022