UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vianočný a novoročný príhovor rektora UPJŠ

Milé kolegyne a kolegovia,
študentky a študenti,

blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas, keď je priestor na stretnutia rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole. Vianoce automaticky spájame aj s obdobím vítania Nového roka. Aj toto obdobie má svoje čaro, pretože takmer každá naša komunikácia začína novoročným vinšom. Obdobie Vianoc a Nového roka je pre zamestnancov našej univerzity príznačné aj tým, že im spravidla predchádza hektické obdobie ukončovania vedeckých projektov, plnenia pedagogických povinností, ale aj túžobne očakávané zvoľnenie pracovného tempa.

    Myslím si, že aj rok 2019 môžeme priradiť k tým, ktoré stabilizovali naše popredné postavenie  v slovenskom i európskom vysokoškolskom priestore. Univerzita opäť so cťou obstála v medzinárodných rankingoch, rozvíjali sme opatrenia na podporu interdisciplinarity vo vzdelávaní a vedeckej činnosti, prijali sme ďalšie opatrenia na podporu práce  špičkových vedeckých  tímov i osobností, rozšírili sme ponuku o grantové schémy VVGS v oblasti e-vzdelávania. Intenzívne sme sa venovali problematike našej úspešnosti pri podávaní vedeckých projektov do zahraničných i domácich vedeckých agentúr. Teší ma, že rok 2019 je rokom, keď sme začali realizovať prijaté systémové opatrenia pre prezentáciu našich špičkových pracovísk v Bruseli a na jeseň sme  v spolupráci s kanceláriou SLORD  po prvýkrát zorganizovali prezentačný deň pre potenciálnych partnerov pre projekty v H2020 resp. Horizon Europe v oblasti vývoja batérií a uskladňovania energie.

    Osobne pre mňa bol rok 2019 veľkou výzvou. Po štyroch rokoch manažovania našej alma mater som stál pred sebahodnotením a teda aj pred rozhodnutím, či sa uchádzať o dôveru AO a pokračovať. Vďaka širokej podpore predstaviteľov fakúlt,  univerzitných pracovísk a študentov som prijal novú výzvu a som rád, že som si mohol vybrať tím odborníkov, ktorí mi pomôžu  ďalej napĺňať misiu našej univerzity, ktorej význam už dávno prekročil hranice nášho regiónu. Som rád, že aj voľby vedení našich fakúlt taktiež prebehli bez rušivých momentov, čo taktiež dáva predpoklad konsolidovaného rozvoja celej univerzity.  Aj touto cestou sa chcem aj v mene celého vedenia univerzity poďakovať za prejavenú dôveru.          

    Taktiež  by som sa chcel v myšlienke pozastaviť nad skutočnosťou, že tento rok bol rokom pripomenutia našej verejnosti, že UPJŠ vznikla pred 60 rokmi ako pokračovateľka Košickej univerzity. Chcem sa poďakovať všetkým členom našej AO, ktorí pomohli pripraviť naozaj dôstojné oslavy. Moje poďakovanie patrí nielen tým, ktorí pripravili slávnostné zhromaždenie našej AO v Dome umenia, ale aj tým, ktorí pripravili mnohé sprievodné podujatia, najmä v podobe vedeckých konferencií a výstav.

    Pred nedávnom sme mali možnosť zažiť nezabudnuteľné podujatia, ktoré sme spoločne s košickými univerzitami zorganizovali na počesť 30. výročia „Nežnej revolúcie“ a „Dňa študentstva“. Je to významný trend, charakteristický pre Košice ako univerzitného mesta. Začali sme búrať bariéry medzi inštitúciami. Spolu so SAV sme podpísali Memorandum o košickom vedeckom klastri. Chceme ísť v tomto snažení ďalej. Chceme projekt nášho TIPu rozšíriť do pozície celokošického projektu, v ktorom sa uvidia všetky košické univerzity. Taktiež uvažujeme aj o uzavretí zmluvy o Konzorciu košických vedeckých univerzít, aby sme zvýšili našu kompetetívnosť v medzinárodnom meradle.

    Z pohľadu  stability nášho rezortu považujem v roku 2019 za dôležitú skutočnosť, že sme začali s uplatňovaním ustanovení Novely ZVŠ a Zákona o kvalite VŠ vzdelávania. Bola ustanovená nová sústava študijných odborov a intenzívne sa diskutovali štandardy pre hodnotenie systému kvality, štandardy pre študijné programy a habilitačné a inauguračné konania. Aká bude ich finálna podoba a aké budú ich dopady na kvalitu vzdelávania je témou pre najbližšie týždne a mesiace.

     Som veľmi rád, že napriek problémom vo financovaní slovenských VŠ môžeme konštatovať, že opäť sme vylepšili materiálne podmienky pre zvýšenie kvality i atraktivity vzdelávania na našej univerzite. Okrem menších investičných podujatí na fakultách a pracoviskách by som chcel vyzdvihnúť, že vďaka zdrojom LF finišujeme so zateplením a estetizáciou jej priestorov, zrekonštruovali sme viacero posluchárni v areáli na Moyzesovej ulici, zrekonštruovali sme priestory Botanickej záhrady a UBEV PF na Mánesovej ulici, estetizovali sme niektoré ďalšie naše objekty. Chceme v tomto trende pokračovať ďalej, aby ste sa v práci alebo v škole cítili príjemne.

 

Milé kolegyne a kolegovia,

    využívam priestor vianočného a novoročného vinšu na to, aby som sa Vám poďakoval za Vašu obetavú prácu v prospech našej alma mater. Učiteľom a vedeckým pracovníkom za ich vedecké a pedagogické výkony, neučiteľským pracovníkom za ich vysokú profesionalitu v administratíve, údržbe, prevádzke a všetkých potrebných službách. Moje poďakovanie patrí aj našim študentom, ktorí nás reprezentujú na rôznych súťažiach vedeckého, športového i spoločenského charakteru. 

    V mene svojom i v mene všetkých členov vedenia univerzity Vám želám krásne prežitie vianočných sviatkov. Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách rozžiari svetlo pokoja a šťastia. Do roku 2020 Vám želám najmä pevné zdravie, veľa úspechov vo vedeckej i pedagogickej práci. Študentom želám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah náročného štúdia, taktiež im želám, aby sa na univerzite cítili dobre a študovali s pocitom, že získajú vzdelanie, ktoré ich pripraví pre potreby trhu práce a otvorí im bránu do reálneho profesijného života.
 

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2020

Vám želá Váš
Pavol Sovák
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021