Prejsť na obsah

Vyhlásenie vedenia UPJŠ v Košiciach a vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

1minút, 28sekúnd

V týchto dňoch prežíva Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ťažké chvíle. Požiar zničil budovu Ústavu chemických vied na Moyzesovej 11. Obnovenie budovy, prístrojového vybavenia, laboratórií pre študentov bude náročné a návrat do štandardného akademického života si vyžiada mimoriadne organizačné opatrenia a veľké finančné zdroje (prvotný odhad je približne tri milióny eur).

Pri obnove budovy prisľúbila pomoc vláda SR a veríme, že pomoc poskytne aj rezort školstva. Keďže ide o mimoriadnu udalosť, privítame aj individuálnu finančnú pomoc, aby sa vzdelávací proces čo najskôr vrátil do normálnych koľají.

Finančné prostriedky je možné poslať na účet Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC (IBAN: SK2809000000000571404383, BIC: GIBASKBX, ako variabilný symbol alebo správu pre prijímateľa uveďte: 09122016), ktoré po dohode s predsedom združenia budú v súlade so štatútom  použité hlavne na obnovu chemických laboratórií pre študentov.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí aktívne pomáhajú a ponúkajú pomoc pri zmierňovaní dôsledkov tejto mimoriadnej udalosti. Ozývajú sa mnohí absolventi Prírodovedeckej fakulty a iných fakúlt našej univerzity doslova z celého sveta aj s ponukou finančnej pomoci.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v týchto chvíľach prejavujú sympatie, účasť a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

Osobitne ďakujeme:

Košice, 10.12.2016
 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
dekan fakulty  rektor

 


Študuj na UPJŠ