Prejsť na obsah

Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ na FVS UPJŠ

0minút, 36sekúnd

Akademickej obci
Fakulty verejnej správy
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


V súlade so zákonom o vysokých školách (z. č. 131/2002 Z. z. v znení n. p.), Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a na základe uznesenia AS UPJŠ v Košiciach zo dňa 26. 10. 2023

vyhlasujem voľby

do

Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

1 člena do zamestnaneckej časti v samostatnom volebnom obvode
na Fakulte verejnej správy UPJŠ
na deň 22. november 2023

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach.

V Košiciach 26. 10. 2023prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA., v. r.
predsedníčka AS UPJŠ

Študuj na UPJŠ