Prejsť na obsah

Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ

0minút, 36sekúnd

Akademickej obci
Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


V súlade so zákonom o vysokých školách (z. č. 131/2002 Z. z. v znení n. p.), Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a na základe uznesenia AS UPJŠ v Košiciach zo dňa 21. 9. 2023

vyhlasujem voľby

do

študentskej časti Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

1 člena na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
na deň 25. október 2023

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach.

V Košiciach 22. 9. 2023prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA., v. r.
predsedníčka AS UPJŠ

Študuj na UPJŠ