Prejsť na obsah

Vyhlásenie volieb na UPJŠ v Košiciach do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

0minút, 52sekúnd

Akademickej obci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, Štatútom UPJŠ v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia AS UPJŠ č. 293 zo dňa 15. 12. 2022

vyhlasujem voľby
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 do
 Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

na dni 28. februára až 2. marca 2023

Kandidátov za členov AS UPJŠ navrhujú členovia akademickej obce jednotlivých fakúlt, rektorátu a univerzitných pracovísk  príslušnej volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám.

♦  Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

V Košiciach 19. 12. 2022

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
predsedníčka AS UPJŠ


Študuj na UPJŠ