UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie nových volieb do ŠČ AS UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci
        Fakulty verejnej správy
        Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
        Filozofickej fakulty
        Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

               
V súlade so zákonom o vysokých školách (z.č. 131/2002 Z.z. v znení n.p.), Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a na základe uznesenia AS  UPJŠ v Košiciach zo dňa 22. 9. 2022

v y h l a s u j e m  v o ľ b y  
d o
študentskej časti Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023

2 členov na Fakulte verejnej správy UPJŠ
na deň 19. október 2022

2 členov na Filozofickej fakulte UPJŠ
na deň 19. október 2022


Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach sú zverejnené v intranete UPJŠ.

 

V Košiciach 22. 9. 2022 doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., v.r.
predsedníčka AS UPJŠ

       

Posledná aktualizácia: 17.11.2022