Prejsť na obsah

Páčil by sa vám výskumný štipendijný program v USA?

1minút, 32sekúnd

Takúto jedinečnú príležitosť ponúka Fulbright Slovak Student Program – Grantový program pre postgraduálny výskum, ktorý ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium alebo ho ukončia do júna 2024 a majú záujem o výskum v rámci doktorandského štúdia alebo nad rámec druhého stupňa štúdia. Na výskumné granty majú študenti možnosť vycestovať na 6 až 9 mesiacov na všetky akreditované inštitúcie do USA.

Možnosti, ktoré ponúka Fulbright Slovak Student Program, priblížila študentom UPJŠ programová koordinátorka Silvia Miadoková v stredu 15. mája 2024 od 9. hodiny v Minerve v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde ju privítala a predstavila prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Po prezentácii nasledovali individuálne konzultácie študentov.

Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny vzhľadom na priamy kontakt s pacientom.

Požiadavky na uchádzačov:

  • štátne občianstvo Slovenskej republiky;
  • ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia;
  • vynikajúce študijné výsledky, iné súvisiace akademické alebo odborné aktivity a skúsenosti;
  • výborná znalosť anglického jazyka potvrdená jazykovým testom TOEFL (95 bodov) alebo IELTS (7,5 bodu).

Benefity programu:

  • príspevok na pokrytie životných nákladov,
  • spiatočná letenka,
  • víza (J-1 víza pre štipendistu a J-2 víza pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov),
  • iné finančné príspevky (knihy a iné materiálové vybavenie),
  • ASPE (program úrazového a nemocenského poistenia pokrývajúci základnú zdravotnú starostlivosť),
  • administratívna podpora.

Bližšie informácie o programe sú dostupné na: www.fulbright.sk/slovak-student.


Študuj na UPJŠ