UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Po voľbe v Akademickom senáte UPJŠ v Košiciach sa kandidátom na rektora UPJŠ stal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na svojom zasadnutí vo štvrtok 16. mája 2019 zvolil kandidáta na rektora UPJŠ pre funkčné obdobie 2019 – 2023 doterajšieho rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. O funkciu rektora sa v rámci voľby uchádzal ako jediný kandidát, ktorý zároveň predstavil svoje tézy volebného programu v utorok 14. mája 2019 na predvolebnom zhromaždení akademickej obce UPJŠ v Košiciach.

„Ďakujem Akademickému senátu UPJŠ za prejavenú dôveru a vynaložím so svojím tímom maximálne úsilie, aby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika bola renomovanou a medzinárodne akceptovanou univerzitou. Medzi prioritné úlohy staviam kvalitnú výchovu našich absolventov, špičkový vedecký výskum v rovine základného i aplikovaného výskumu, ako aj poskytovanie služieb v celoživotnom vzdelávaní a expertíznej činnosti širokej verejnosti. Verím, že v spolupráci s ostatnými košickými univerzitami, ústavmi SAV, predstaviteľmi podnikateľského sektoru, mesta i regiónu dokážeme, že naše mesto i región sú príležitosťou pre hodnotný život našej mladej generácie,“ uviedol bezprostredne po vyhlásení výsledkov prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V rámci svojho volebného programu rozvinul rektor UPJŠ svoju predstavu a ciele do základných téz, ktorými boli akademická kultúra a samospráva, veda a výskum, vzdelávanie, vzťah k verejnosti a úloha univerzity v celospoločenskom dianí, rozvoj fakúlt a univerzitných pracovísk, ako aj riadenie a rozvoj univerzity.

„Implementácia základných téz by mala rozvinúť doterajšie naše snaženie v rokoch 2015 – 2019 k naplneniu spoločného cieľa: aby naša univerzita bola v očiach verejnosti modernou inštitúciou, ktorá je konkurencieschopná minimálne v stredoeurópskom vedecko-výskumnom a vzdelávacom priestore,“ dodal súčasný rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021