UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus + 2017/2018 - výzva na podávanie prihlášok na mobilitu VŠ pracovníkov - školenia

Výzva na podávanie prihlášok na akad. rok 2017/2018
 
Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo forme podujatí odbornej prípravy v zahraničí (okrem konferencií!!!) a job shadowing (získavanie pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka)/obdobia pozorovania/odbornú prípravu v partnerskej inštitúcii vysokoškolského  vzdelávania alebo v inej relevantnej organizácii v zahraničí.

OBDOBIE REALIZÁCIE MOBILITY: 15.10.2017 - 30.9.2018

Z prostriedkov programu Erasmus + bude možné realizovať mobilitu v dĺžke 1 týždňa
(5 pracovných dní, 3 dni aktivity + 2 dni na cestu)
.

Ako postupovať pri podávaní prihlášky:

Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte Pracovný plán (v prípade českých inštitúcií) alebo Staff mobility agreement training v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).
V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).
Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

  • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠIng. Zuzana Zánická, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
  • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠMgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
  • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠIng. Daniela Popčáková, PhD., Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
  • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠMgr. Jácint Ujlaky, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
  • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠMgr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
  • zamestnanci Rektorátu UPJŠMgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

do 29.09.2017 do 12:00. Výber pracovníkov bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  IRO Vám do 15.10.2017 oznámi výsledok výberového konania.

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

Pre informáciu uvádzame v nasledovných tabuľkách výšku individuálnej podpory (ubytovanie+stravné) a  výšku cestovných nákladov v rámci nového programu Erasmus+:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2017/18:

Skupina 1

Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené Kráľovstvo

120

Skupina 2

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko

105

Skupina 3

FYROM-Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko

90

Skupina 4

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko

75

 

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenosť

Suma v EUR

10 - 99 km 20

100 - 499 km

180

500 - 1 999 km

275

2000 - 2 999 km

360

3000 - 3 999 km

530

4000 - 7 999 km

820

 8 000 km a viac

1100

 

 
♦ Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)

Výberové kritériá:

Hlavným kritériom je kvalita predloženého programu školenia s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.

Ďalšie kritériá:

1. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doposiaľ nezúčastnili (administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť riadnymi zamestnancami UPJŠ).
2. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na zabezpečovaní úloh súvisiacich s internacionalizáciou UPJŠ (napr.: participácia na administrácií programu Erasmus+, na rozvojom projekte Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ, príp. na ďalších aktivitách súvisiacich s internalizáciou), mobility typu Staff Week a job-shadowing.
3. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.

 

Posledná aktualizácia: 22.02.2018