UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus + 2017/2018 - výzva na podávanie prihlášok na mobilitu VŠ pracovníkov - výučba

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK na akad. rok  2017/2018

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie.
Oprávnené krajiny zapojené do programu  sú uvedené v Tabuľke 1. Učiteľ musí na prijímajúcej inštitúcii odučiť minimálne 8 hodín za týždeň (5 dní, prípadne kratšiu dobu, ak pobyt trvá kratšie ako 5 dní), pričom minimálna dĺžka mobility je 2 dni  (okrem dní cesty).
 
Ciele mobility:
- podporiť vysokoškolské inštitúcie, aby rozšírili a obohatili škálu a obsah študijných programov, ktoré ponúkajú;
- umožniť študentom, ktorí sa nemôžu zúčastniť na mobilite, získať poznatky od učiteľov z iných európskych krajín;
- podporiť výmenu odborných znalostí a skúseností o metódach výučby

Výber univerzity:
Mobility učiteľov sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education).
Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.
 
OBDOBIE REALIZÁCIE MOBILITY: 15.10.2017 - 30.9.2018
Z prostriedkov programu Erasmus + bude možné realizovať učiteľskú mobilitu v maximálnej dĺžke 1 týždňa (5 pracovných dní, 3 dni aktivity + 2 dni na cestu).


Ako postupovať pri podávaní prihlášky:

Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu (bilaterálnu dohodu)  na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte Program výučby učiteľa (v prípade českých inštitúcií) alebo Staff mobility agreement teaching v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).
V rámci nového programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).
Mobilita zamestnancov:

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

  • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠIng. Zuzana Zánická, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
  • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠMgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
  • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠIng. Daniela Popčáková, PhD., Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
  • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠMgr. Jácint Ujlaky, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
  • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠMgr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
  • zamestnanci Rektorátu UPJŠMgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

do 29.09.2017 do 12:00. Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  IRO Vám do 15.10.2017 oznámi výsledok výberového konania.

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

Pre informáciu uvádzame v nasledovných tabuľkách výšku individuálnej podpory (ubytovanie+stravné) a výšku cestovných nákladov v rámci nového programu Erasmus+:

TABUĽKA 1
Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2017/18:

Skupina 1

Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené Kráľovstvo

120

Skupina 2

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko

105

Skupina 3

FYROM-Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko

90

Skupina 4

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko

75


TABUĽKA 2
Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenosť

Suma v EUR

10 - 99 km 20

100 - 499 km

180

500 - 1 999 km

275

2000 - 2 999 km

360

3000 - 3 999 km

530

4000 - 7 999 km

820

 8 000 km a viac

1100

 

Link na výpočet vzdialenosti (distance calculator)

Výberové kritériá:
Hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.

Ďalšie kritériá:

1. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doposiaľ nezúčastnili (učitelia musia byť riadnymi zamestnancami UPJŠ).
2. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na výučbe v cudzom jazyku v rámci programu Erasmus+ alebo participujú na rozvojom projekte Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ.
3. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je vyučovacím, resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.

 

Posledná aktualizácia: 22.02.2018