Prejsť na obsah

Právny výskum zdaňovania digitálnych služieb, zdieľanej ekonomiky a kryptoaktív ako nových javov v ekonomike

1minút, 28sekúnd

    Technologická revolúcia založená na nových technológiách, automatizácii a rozsiahlej digitalizácii spoločenských vzťahov má zásadný vplyv na tradičné nazeranie na zdaňovanie. Priestor tvorený novými javmi ako digitálne služby, zdieľaná ekonomika a kryptoaktíva, ale aj technológiami (Blockchain), vytvára nové príležitosti a riziká pre verejné financie jednotlivých štátov. Realizácia spoločenských vzťahov v tomto priestore s ohľadom na ich digitálnu povahu v zásade nerešpektuje klasické teritoriálne ohraničenie jednotlivých suverénnych štátov. Uvedené sa preto priamo dotýka nevyhnutnej požiadavky výskumu zameraného nielen na zdaňovanie týchto nových javov na vnútroštátnej úrovni, ale aj potreby skúmania ich zdaňovania na úrovni EÚ, prípadne celosvetovo. Tieto nové javy a ich vážny erózny účinok na realizáciu zaužívaných a tradičných daňovo-právnych vzťahov boli hybnou silou, ktorá pôsobila na sformovanie sa tímu pod vedením zodpovedného riešiteľa doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. v rámci schváleného grantového projektu APVV-19-0124 s názvom: „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“. Výskumný tím sa rozhodol túto komplexnú oblasť zdaňovania nových javov v ekonomike preskúmať a svojimi výsledkami prispieť k jej sprehľadneniu a k zjednodušeniu, no zároveň hľadať a identifikovať všeobecné východiská týchto nových javov a konkrétne možnosti riešení a využitia pri ich spravodlivom, modernom a udržateľnom zdaňovaní.


Študuj na UPJŠ