Prejsť na obsah

Európske inštitúcie a kvalita vysokoškolského vzdelávania

2minút, 26sekúnd

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA, European Higher Education Area) je výsledkom politickej vôle 48 krajín, ktoré postupne počas posledných osemnástich rokov vybudovali priestor pomocou spoločných nástrojov. Tieto krajiny vykonávajú reformy vo vysokoškolskom vzdelávaní na základe spoločných kľúčových hodnôt – ako je sloboda prejavu, autonómia inštitúcií, nezávislé študentské zväzy, akademická sloboda, voľný pohyb študentov a zamestnancov. Prostredníctvom tohto procesu krajiny, inštitúcie a zainteresované strany európskeho priestoru neustále prispôsobujú svoje systémy vysokoškolského vzdelávania, čím sa stávajú kompatibilnými a posilňujú svoje mechanizmy zabezpečenia kvality. Vo všetkých týchto krajinách je hlavným cieľom zvýšiť mobilitu zamestnancov a študentov a uľahčiť zamestnateľnosť.

Viac informácii…

Európske združenie univerzít (EUA, European University Association) je reprezentatívna organizácia univerzít a národných rektorských konferencií v 47 európskych krajinách. EUA zohráva kľúčovú úlohu v bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politík EÚ v oblasti vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií. Vďaka svojej interakcii s celým radom ďalších európskych a medzinárodných organizácií zabezpečuje, aby nezávislý hlas európskych univerzít bol počuť všade, kde sa prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich činnosť.

Viac informácii…

Od svojho založenia bola zabezpečenie kvality jednou z kľúčových oblastí činnosti EUA. Pokiaľ ide o zabezpečenie kvality, EUA sa snaží zabezpečiť, aby sa názory univerzitného prostredia zohľadňovali v politických diskusiách na európskej a národnej úrovni o vnútornom a vonkajšom zabezpečení kvality, pričom zároveň podporuje svojich členov pri vytváraní vnútorných systémov kvality zameraných na podporu inštitucionálnej kultúry kvality. S týmto cieľom vykonáva EUA rôzne aktivity (napr. konferencie, semináre), ktoré sú založené na presvedčení, že hlavná zodpovednosť za zabezpečenie kvality spočíva na vysokoškolských školách – univerzitách, ktoré zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie.

Viac informácii…

Európske združenie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education) je zastrešujúca organizácia, ktorá zastupuje organizácie zabezpečujúce kvalitu z členských štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). ENQA podporuje európsku spoluprácu v oblasti zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a šíri informácie a odborné poznatky medzi svojimi členmi a zainteresovanými stranami s cieľom rozvíjať a zdieľať osvedčené postupy a podporovať európsky rozmer zabezpečovania kvality.

Viac informácii…


Študuj na UPJŠ