Prejsť na obsah

Aktuality

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V súlade so zákonom o vysokých školách, štatútom FF UPJŠ a zásadami volieb do Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach v platnom znení v y h l a s u j e m   d o p l ň u j ú c e   v o ľ b y NA OBSADENIE 1 MANDÁTU V ŠTUDENTSKEJ ČASTIAkademického senátu Filozofickej fakulty … Čítať ďalej
27. septembra 2023

Marián Andričík: „Gary Snyder je mi zo všetkých beatnických autorov najbližší“

Slovenský literárny priestor je bohatší o ďalšie výnimočné dielo prekladovej poézie. A opäť vďaka spojeniu vydavateľstva Modrý Peter a literárneho vedca, básnika, prekladateľa a prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD. V známom kníhkupectve v historickom centre Košíc uviedli v piatok 22. septembra 2023 do života rozsiahly výber z poézie posledného žijúceho beatnika Garyho Snydera. Takmer tristostranová … Čítať ďalej
25. septembra 2023

Tri doktorandky FF UPJŠ uspeli vo výzve Kvalita života vo výskume

Creative Industry Košice, n. o. – v spolupráci s košickými univerzitami – hľadá výnimočné výskumné projekty začínajúcich odborníkov-doktorandov vo vede, technike a umení, ktoré majú potenciál prispieť k zvýšeniu kvality života. Do nultého ročníka mapovania tém dizertačných prác a výskumov sa zapojili Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.Zber prebiehal pomocou dotazníkov, zapojenie doktorandiek a doktorandov bolo … Čítať ďalej
19. septembra 2023

Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ

Príbehy o mladom čarodejníkovi, ktoré J. K. Rowlingová rozvinula v knižnej sérii Harry Potter patria medzi najprekladanejšie diela detskej literatúry. Čitateľom z celého sveta je k dispozícii už bezmála deväťdesiat jazykových mutácií týchto magických dobrodružstiev. 12. septembra 2023 sa mnohé z nich predstavili vyše dvom stovkám žiakov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského … Čítať ďalej
18. septembra 2023

Filozofická fakulta UPJŠ získala striebornú medailu jubilujúcej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD., udelil Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – pri príležitosti 60. výročia vzniku PF UPJŠ – Striebornú medailu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to za „dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri príprave budúcich učiteľov a spoločnom výskume“. Ocenenie z rúk dekana PF UPJŠ prevzala dekanka … Čítať ďalej
16. mája 2023

Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ: Zoznam zvolených kandidátov

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach oznamuje akademickej obci FF UPJŠ, že v doplňujúcich voľbách do AS FF UPJŠ, ktoré sa konali v piatok 12. 5. 2023 na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Katedre pedagogiky a Katedre psychológie FF UPJŠ, boli zvolení títo kandidáti na členov AS FF UPJŠ: doc. Mgr. Mária … Čítať ďalej
12. mája 2023

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má nové vedenie

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 4. mája 2023 do funkcie novú dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renátu Panocovú, PhD. Slávnostná inaugurácia sa konala v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.Volebné zhromaždenie FF UPJŠ zvolilo profesorku Renátu Panocovú za kandidátku na funkciu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v … Čítať ďalej
4. mája 2023

Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ: Zoznam kandidátov

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 Z O Z N A M    K A N D I D Á T O V Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach podľa čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zverejňuje zoznam zaregistrovaných navrhovaných kandidátov na členov … Čítať ďalej
2. mája 2023

Študuj na UPJŠ