Prejsť na obsah

Slávnostné zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

2minút, 58sekúnd

 

     Členky a členovia Akademickej obce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa opäť po roku – v stredu 20. marca 2019 – zišli v Historickej aule Rektorátu UPJŠ na už tradičnom slávnostnom zhromaždení. Zamestnancov a študentov fakulty a hostí prítomných v sále na úvod privítala predsedníčka Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Vzápätí predniesla správu o činnosti AS FF UPJŠ za obdobie od 1. apríla 2018 do 19. marca 2019, v ktorom ukončil činnosť senát pracujúci v treťom volebnom období a začal pôsobiť senát, ktorý vzišiel z volieb dňa 12. decembra 2018 (štvrté volebné obdobie AS FF UPJŠ, 2019 – 2023).

     Správu o stave a perspektívach rozvoja Filozofickej fakulty UPJŠ predostreli členovia vedenia fakulty – dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., a tajomníčka fakulty RNDr. Dagmar Hvozdovičová. Ak vlani avizovali, že sa zvyšuje vedeckovýskumný potenciál FF UPJŠ a vďaka kvalifikačnému rastu jej zamestnancov sa otvára priestor na akreditáciu nových študijných programov, tento rok to konkretizovali informáciou, že k doterajším 80 študijným programom na prvých dvoch stupňoch štúdia pribudnú dva nové bakalárske programy (politológia – masmediálne štúdiá, medzinárodné vzťahy) a dva nové študijné programy pribudnú aj k siedmim súčasným študijným programom na doktorandskom stupni štúdia (všeobecná jazykoveda a translatológia). V aktuálnom akademickom roku na FF UPJŠ študuje 1 154 študentov (z nich 35 z Ukrajiny) a pracuje 121 vysokoškolských učiteľov. V rámci programu Erasmus+ má fakulta podpísaných 144 zmlúv s 95 univerzitami v 22 krajinách, najviac v Českej republike (44), Poľsku (24) a Španielsku (12).

     Po vlaňajšej premiére dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., po druhý raz slávnostne odovzdala Ceny dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za rok 2018.

     Za zamestnaneckú časť boli ocenení:

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty, odboru politológie,
doc. PhDr. František Šimon, CSc. – za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť,
PhDr. Marián Gladiš, PhD. – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty.

     Spomedzi doktorandov ocenenie získali:

Mgr. Jana Bajusová – za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť,
Mgr. Tomáš Dvorský – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty,
Mgr. Zuzana Eperješiová – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty,
Mgr. Lukáš Katriňák – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty,
Mgr. Dominika Petáková – za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty.

     Slávnostnému zhromaždeniu Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ sa vzápätí prihovoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Ocenil výsledky fakulty v pedagogickej i vedeckovýskumnej oblasti a vyzdvihol skutočnosť, že UPJŠ je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá má rozpočet. K univerzite sa v tomto ohľade pridala aj jej filozofická fakulta – Akademický senát FF UPJŠ na svojom 3. riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo po skončení zhromaždenia akademickej obce, schválil návrh rozpočtu FF UPJŠ na rok 2019.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Ing. Marek Sekerák a Ing. Tomáš Polák


Študuj na UPJŠ