Prejsť na obsah

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

1minút, 42sekúnd

Akademickej obci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách, štatútom FF UPJŠ a zásadami volieb do Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach v platnom znení

v y h l a s u j e m   d o p l ň u j ú c e   v o ľ b y

NA OBSADENIE 1 MANDÁTU V ŠTUDENTSKEJ ČASTI
Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026

na stredu 18. októbra 2023

(doplňujúce voľby sa uskutočnia elektronicky, hlasovaním prostredníctvom Akademického informačného systému AiS2 bez fyzickej prítomnosti voličov, so zabezpečením tajnosti hlasovania).

Kandidátov na člena študentskej časti AS FF UPJŠ navrhujú písomne členovia študentskej časti akademickej obce FF UPJŠ. Kandidát môže navrhnúť aj sám seba.

Návrh v zalepenej obálke s označením „Návrh kandidáta na funkciu člena AS FF UPJŠ – študentská časť“ je potrebné doručiť na Dekanát FF UPJŠ (JUDr. Eva Eštoková, miestnosť č. 113a) do 6. októbra 2023 do 12.00 hod.

Návrh kandidáta musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, titul;
b. ročník a odbor štúdia;
c. písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou (nepredkladá sa v prípade, ak kandidát navrhuje sám seba);
d. súhlas navrhovaného kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov;
e. meno, priezvisko, titul a podpis navrhovateľa.

Štatút Filozofickej fakulty UPJŠ v KošiciachZásady volieb do Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach:

V Košiciach 27. 9. 2023 

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
predsedníčka AS FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ