Prejsť na obsah

Zaradenie časopisu editorov KAA FF UPJŠ do databázy Web of Science

0minút, 53sekúnd

 

Časopis SKASE Journal of Theoretical Linguistics (ISSN 1336-782X), ktorého editormi sú prof. PhDr. Pavel Štekauer, DrSc., prof. PaedDr. Lívia Kortvélyessy, PhD., a doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., bol zaradený do databázy Web of Science (Emerging Sources Citation Index). Okrem tejto databázy je časopis indexovaný aj v databázach SCOPUS, ERIH Plus, EBSCO Open Access Journals, LUND UNIVERSITY LIBRARIES a NORWEGIAN SCIENTIFIC INDEX.

Editorom blahoželáme a ďakujeme im za skvelú dlhoročnú prácu, ktorá k tomuto úspechu viedla.

Členmi KAA FF UPJŠ sú editované aj ďalšie dva časopisy SKASE:
SKASE Journal of Translation and Interpretation (ISSN 1336-7811) – editorom je PhDr. Štefan Franko, PhD., časopis je indexovaný v databázach ERIH, EBSCO Open Access Journals a LUND UNIVERSITY LIBRARIES,
– najnovší SKASE Journal of Literary and Cultural Studies (ISSN 2644-5506) je editovaný doc. Mgr. Soňou Šnircovou, PhD., a Dr. h. c. doc. Mgr. Slávkou Tomaščíkovou, PhD.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 


Študuj na UPJŠ