Prejsť na obsah

Absolvovali sme prijímací proces za člena CIUTI

2minút, 47sekúnd

 

Filozofická fakulta UPJŠ absolvovala v októbri posledné kolo náročného prijímacieho procesu za riadneho člena medzinárodnej asociácie Conférence internationale permanente d’instituts universitaires de traducteurs et interprètes (CIUTI). Ide o renomovanú organizáciu v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva združujúcu univerzity a vysoké školy poskytujúce študijné programy v tejto oblasti na celom svete. V odbornej verejnosti je toto združenie zárukou kvality a excelentnosti. Naša fakulta sa o členstvo uchádza so študijnými programami bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku.

Náročný prijímací proces nových uchádzačov pozostáva z troch kôl. Prvé kolo hodnotenia, ktoré zahŕňa  posúdenie kvality žiadosti,  skladby študijných programov ako aj publikačných výstupov učiteľov zabezpečujúcich prípravu budúcich tlmočníkov a prekladateľov, sme úspešne absolvovali v júni 2019. Zároveň sme boli vyzvaní pokračovať v druhom kole hodnotenia, podmienkou ktorého bolo vypracovanie samohodnotiacej správy o našich študijných programoch. V novembri 2019 sme zaslali výslednú správu, ktorá spolu s prílohami obsahovala takmer 100 strán. Začiatkom tohto roka prišlo pozvanie do tretieho kola hodnotenia, ktoré spočívalo vo vizitácii dvoch medzinárodne uznávaných expertiek. Ich návšteva bola plánovaná na koniec marca 2020. V dôsledku šíriacej sa pandémie sme však museli počkať na zlepšenie epidemiologickej situácie. V júli prijímacia komisia CIUTI rozhodla o zmene formátu a tretie kolo prijímacieho procesu sa konalo online-formou minulý mesiac.

Online-formát bol výzvou pre nás všetkých. Vďaka flexibilite a kreativite našich učiteľov a profesionálnej technickej podpore sme každú októbrovú stredu sprostredkovali hodnotiteľkám prof. Zuzane Jettmarovej z Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika) a prof. Cécile Frogneux z Katolíckej univerzity v Louvain (Belgicko) online účasť na spolu deviatich teoretických a praktických hodinách prekladu a tlmočenia, dvoch stretnutiach so študentmi a absolventmi a na online-stretnutí so zástupcami vedenia FF UPJŠ, katedry anglistiky a amerikanistiky a katedry germanistiky. Online vizitáciu sme ukončili 28.10.2020. Výsledky a rozhodnutie prijímacej komisie CIUTI budú známe v decembri.

Rada by som aj touto cestou poďakovala všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli svojím dielom k vytvoreniu celkového obrazu o našich programoch prekladateľstva a tlmočníctva. Poďakovanie tiež patrí študentkám a študentom prekladateľstva a tlmočníctva, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojím pohľadom na štúdium u nás a byť súčasťou online vyučovacích hodín. V neposlednom rade patrí vďaka aj profesionálnej technickej podpore zabezpečenej FF UPJŠ.

Súčasťou online vizitácie bolo video prezentujúce priestory FF UPJŠ. 

Veríme, že naše úsilie bude úspešné.

Doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a kontaktná osoba pre CIUTI

 


Študuj na UPJŠ