Prejsť na obsah

Osobné posolstvo dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pred začiatkom nového akademického roka 2020/2021

1minút, 59sekúnd

Milé kolegyne a milí kolegovia,
milé študentky a milí študenti,

želám Vám – nám všetkým – úspešný akademický rok 2020/2021.

My všetci chceme čo najkvalitnejšie a v zdraví zvládnuť úlohy, ktoré sú pred nami. Začíname nový akademický rok kombináciou prezenčnej a dištančnej výučby. Chcem Vás ubezpečiť, že na univerzite a fakulte priebežne monitorujeme situáciu súvisiacu s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu a prijímame nevyhnutné opatrenia. Vzájomná komunikácia, informovanosť, zodpovednosť, ohľaduplnosť a sebadisciplína v štúdiu a v práci bola vždy – a obzvlášť dnes – mimoriadne dôležitá.

Milé študentky, milí študenti,

spoločne sme už zvládli mimoriadnu situáciu letného semestra uplynulého akademického roka. Verím, že to spolu zvládneme aj v novom akad. roku. Druhú vlnu pandémie sme predvídali, preto sme pripravení kvalitne Vás vzdelávať aj v aktuálnych podmienkach. Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť, sebadisciplínu a samostatnosť v štúdiu.

Uvedomujem si, že nástup na vysokoškolské štúdium je v súčasnej situácii naozaj náročný. Tradičnú imatrikuláciu nových študentov, ktorí ste nastúpili do prvého roka svojho štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, žiaľ, nebude možné realizovať. Želám Vám úspech v štúdiu, ktorého predpokladom je aj včasnosť riešenia každého problému. Preto Vás prosím, aby ste nepodceňovali náročnosť zvoleného štúdia, ktoré si bude od Vás vyžadovať priebežné, systematické štúdium a plnenie úloh.

Milé študentky, milí študenti,

informácie týkajúce sa kvality Vášho štúdia sú a budú pre nás veľmi dôležité – bez nich by sme ani my v ponuke nášho štúdia nevedeli napredovať. Prosím, využite naše výzvy na hodnotenie svojho štúdia. Vaši tútori, učitelia, vedúci katedier, študijné oddelenie a vedenie fakulty Vám budú v prípade potreby v rámci svojej kompetencie naďalej nápomocní.

Veľa zdravia, pracovných, študijných a osobných úspechov v novom akademickom roku.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ v Košiciach

Košice 18. 9. 2020


Študuj na UPJŠ