Prejsť na obsah

Deň študentstva 2020: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov

3minút, 27sekúnd

 

Od roku 2017, keď dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., zaviedla tradíciu každoročných novembrových stretnutí vedenia fakulty s najúspešnejšími a najaktívnejšími študentkami a študentmi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, sa tieto stretnutia konali v malej zasadačke fakulty v budove rektorátu. Tohtoročné sa pre pandémiu infekčného ochorenia Covid-19 muselo presunúť do internetového priestoru.
Online stretnutie vedenia FF UPJŠ s vybratými študentkami a študentmi fakulty sa uskutočnilo v pondelok 16. novembra 2020 prostredníctvom platformy MS Teams. Témy diskusie formovali svojimi vopred zaslanými otázkami samotní študenti, ktorí ocenili, ako úspešne fakulta zvládla prechod na dištančný spôsob výučby počas prvej vlny pandémie.
Študentov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia napr. zaujímalo, ako členky a členovia vedenia fakulty prežívali 17. november 1989, aká je aktuálna situácia s vyplácaním prospechových a motivačných štipendií počas pandémie, či aké sú možnosti pomoci fakulty pri riešení technických problémov študentov počas dištančného spôsobu výučby.
Osobné reminiscencie členov vedenia na November ’89 sa odvíjali od životnej situácie, v ktorej sa vtedy ocitli, či už z pohľadu študenta alebo mladého rodiča. Pokiaľ ide o prospechové a motivačné štipendiá, dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ubezpečila diskutujúcich študentov – a prostredníctvom nich celú študentskú časť akademickej obce fakulty –, že súčasná pandemická situácia neovplyvnila priznávanie a vyplácanie štipendií, či už ide o vynikajúce študijné výsledky, mimoriadne výsledky v oblasti výskumu a vývoja alebo úspešnú reprezentáciu univerzity a fakulty v oblasti vedy, umenia, kultúry a športu na národnej a medzinárodnej úrovni.
Čo sa týka technickej podpory počas pandémie a možnosti požičať študentom fakultné počítače, pani dekanka vysvetlila, že už v letnom semestri 2019/2020, teda na začiatku prvej vlny pandémie, vedenie fakulty realizovalo monitoring technického stavu pri zabezpečovaní online výučby. Na základe spätnej väzby od vedúcich jednotlivých katedier konštatovalo, že na strane vyučujúcich ani študentov neboli identifikované žiadne zásadné problémy, ktoré by technicky znemožňovali dištančný spôsob výučby, čo sa potvrdilo aj počas štátnych skúšok, keď o prezenčnú formu žiadal minimálny počet študentov (všetkým žiadateľom fakulta vyšla v ústrety).
Študenti na treťom, doktorandskom stupni štúdia ocenili, že pri niektorých študijných programoch sa štúdium predĺžilo z troch na štyri roky, vďaka čomu môžu kvalitnejšie realizovať svoj výskum zhmotnený v dizertačnej práci. Zaujímali sa o možnosti pomoci pri publikovaní v karentovaných časopisoch, o možnosti rozvoja jazykových kompetencií, aj v súvislosti so žiadosťou o zaradenie nového predmetu akademického písania v angličtine na úrovni C2, a predostreli aj otázky súvisiace so statusom PhD. študentov, napr. ich sociálneho a dôchodkového poistenia, nároku na materskú dovolenku a pod.
Vo vzťahu k pomoci fakulty pri publikovaní výstupov PhD. študentov v karentovaných časopisoch dekanka FF UPJŠ upozornila na nezávislosť posudzovania každého príspevku – rozhoduje kvalita publikačného výstupu, na ktorú má vplyv kontinuálna študijná a vedeckovýskumná činnosť PhD. študenta, jeho účasť na riešení vedeckovýskumných projektov a práca vo výskumných tímoch. Čo sa týka statusu PhD. študentov a otázky, či je možnosť, aby sa zmenil na zamestnanecký status so všetkými prislúchajúcimi zabezpečeniami (sociálne, dôchodkové a pod.), podľa platnej legislatívy ide o tretí stupeň štúdia a zmenu by mohla priniesť len novelizácia zákona o vysokých školách.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ