Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stovky uchádzačov o štúdium

2minút, 39sekúnd

 

     Posledný deň skúškového obdobia v zimnom semestri – to je už tradičný termín Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tento rok pripadol na piatok 8. februára 2019 a rovnako ako uplynulé dva ročníky sa uskutočnil v spolupráci a pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.
Pozvanie vedenia fakulty prijalo odhadom okolo 700 študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií z celého východného Slovenska. V areáli fakulty na Moyzesovej 9 a Ulici Dr. Kostlivého v historickom centre Košíc im boli k dispozícii popri tradičných formách prezentácie aj rôzne netypické formy – tvorivé dielne, zábavné kvízy a testy, logické hádanky alebo projekcie študentských filmov. Jednotlivé študijné programy sa prezentovali v hlavných fakultných budovách, ktoré sú pomenované po starogréckych filozofoch Sokratovi, Aristotelovi a Platónovi – najväčší záujem bol o psychológiu, anglistiku a masmediálne štúdiá. Študentské spolky pôsobiace na FF UPJŠ predstavili svoje činnosti v budove Minerva.
     „Záujemcom o štúdium na našej fakulte sme ponúkli aj prezentácie študijných pobytov na zahraničných univerzitách, ktoré realizujeme prostredníctvom programu Erasmus+,“ uviedla dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., s tým, že fakulta má podpísaných 137 zmlúv s 91 univerzitami v 27 krajinách sveta. „Pozornosť uchádzačov o štúdium na našej fakulte priťahujú aj atraktívne programy dvojitých diplomov magisterského stupňa štúdia – v študijných programoch britské a americké štúdiá, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku – a taktiež programy dvojitých diplomov doktorandského stupňa štúdia – v študijných programoch britské a americké štúdiá a slovenské dejiny, kde máme zmluvy s univerzitami v Českej republike, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Nemecku, Španielsku, Švédsku a na Ukrajine.“
     Ciele podujatia – poskytnúť maturantom a ich rodičom a pedagógom informácie z prvej ruky, aby si mohli vytvoriť reálny obraz nielen o možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ, ale aj o nárokoch, ktoré sú na študentov kladené, a tiež o uplatnení sa na trhu práce po skončení štúdia – sa podarilo naplniť, o čom svedčia aj reakcie prítomných maturantov.
     „Osobný kontakt nenahradí žiadna iná forma komunikácie. Neľutujem, že som sem dnes prišla, lebo som dostala odpovede na všetky otázky,“ prezradila Prešovčanka Janka, ktorá má záujem o štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Matúš z Košíc, ktorý si chce podať prihlášku na masmediálne štúdiá, oceňuje skutočnosť, že o tomto študijnom odbore ich informovali aktuálni študenti. „Bolo zaujímavé počuť, ako si pochvaľujú, že sa rozhodli práve pre Košice a pre túto fakultu. Pôvodne som chcel ísť do Brna, ale nakoniec predsa ostanem doma. Mňa rozhodne presvedčili.“

Text a foto: Marián Gladiš – FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ