Prejsť na obsah

Dohoda o partnerstve zastrešuje spoluprácu medzi KG FF UPJŠ a jazykovou školou VISTA

1minút, 14sekúnd

 

Dohodu o partnerstve, ktorá zastrešuje spoluprácu medzi Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (KG FF UPJŠ) a jazykovou školou VISTA, podpísali v pondelok 20. mája 2019 dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., a riaditeľka jazykovej školy VISTA, s. r. o., PhDr. Branislava Očvárová.
Cieľom spolupráce je poskytnúť študentkám a študentom nemeckého jazyka a literatúry na našej fakulte priestor na rozvoj učiteľskej a prekladateľskej praxe, výmenu skúseností či poradenstvo. V neposlednom rade umožňuje úspešným absolventkám a absolventom získať prácu.
Na našom pracovnom trhu je čoraz väčší dopyt po kvalitných lektorkách a lektoroch nemeckého jazyka. Hľadajú ich IT spoločnosti, firmy aj jazykové školy. Nadviazanie spolupráce s jazykovou školou VISTA ponúka našim študentkám a študentom možnosť získať cenné pracovné skúsenosti. Spolu s kvalitnou prípravou na budúce učiteľské a prekladateľské povolanie počas štúdia na FF UPJŠ im práve tieto skúsenosti môžu pomôcť zvýšiť šance uplatniť sa vo svojom odbore.

Na fotografii (zľava): dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., riaditeľka VISTA PhDr. Branislava Očvárová a vedúca KG FF UPJŠ PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
KG FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ