Prejsť na obsah

Inaugurácia dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.

1minút, 50sekúnd

 

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v piatok 3. mája 2019 slávnostne uviedol do funkcie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgu Orosovú, CSc. Oficiálne tak začala svoje druhé funkčné obdobie na čele najmladšej fakulty našej univerzity, ktorú povedie do mája 2023.

Na slávnostnom akte vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ sa zúčastnili aj prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou a prvý dekan FF UPJŠ (v rokoch 2007 až 2015) prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., doterajšia prodekanka a prodekani FF UPJŠ doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., a prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., členky a členovia fakultného senátu, vedúce a vedúci katedier FF UPJŠ a ďalší pozvaní hostia.

Na úvod inauguračnej slávnosti rektor poďakoval doterajšiemu vedeniu filozofickej fakulty za dosiahnuté výsledky a dobrú spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov. Oznámil, že sa stotožnil s voľbou Akademického senátu FF UPJŠ a rozhodol sa potvrdiť terajšiu dekanku vo funkcii aj na nasledujúce štvorročné obdobie. Po zložení predpísaného slávnostného sľubu a prísahy na akademické žezlo rektor odovzdal dekanke menovací dekrét a akademickú reťaz dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ ako identifikačný odznak a symbol hodnosti. Poprial novoustanovenej dekanke úspešné naplnenie jej misie a vyjadril nádej na pokračovanie zdarnej spolupráce.

Po rektorovi sa ujala slova dekanka filozofickej fakulty, ktorá sa poďakovala za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom období. Slová vďaky adresovala aj svojmu predchodcovi – prvému dekanovi FF UPJŠ – a všetkým členkám a členom akademickej obce FF UPJŠ za napredovanie fakulty a za možnosť prispieť k tomuto napredovaniu z pozície dekanky. Na záver slávnostného aktu sa dekanke prihovorila predsedníčka akademického senátu fakulty, ktorá jej zablahoželala k opätovnému menovaniu do funkcie.

Text: Marián Gladiš
Foto: Oliver Karolyi


Študuj na UPJŠ