Prejsť na obsah

Spoločenské a behaviorálne, humanitné, pedagogické a historické vedy v H2020 – programové obdobie 2018 – 2020

2minút, 3sekúnd

Dňa 15. januára 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach konal informačný seminár pod názvom Spoločenské a behaviorálne, humanitné, pedagogické a historické vedy v H2020 – programové obdobie 2018 – 2020. Hlavným cieľom seminára bolo oboznámiť akademickú obec FF UPJŠ v Košiciach s problematikou aktuálnych výziev v programe Európskej komisie Horizont 2020 so zreteľom na socioekonomické a humanitné vedy, ako aj s celkovým smerovaním programu H2020 v jeho poslednom programovom období 2018 – 2020.

Stretnutie otvorila dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorá bližšie informovala o strategických pracovných skupinách a výskumných infraštruktúrach (ESFRI Roadmap) celoeurópskeho záujmu. Prodekanka pre medzinárodné vzťahy FF UPJŠ doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., vo svojom príspevku priblížila ciele informačného stretnutia a zdôraznila dve z hlavných línií H2020 – excelentnosť a interdisciplinaritu.

Hlavná časť seminára sa zamerala na predstavenie možností a konkrétnych výziev v rámci pracovného programu H2020 na roky 2018 – 2020 v pilieroch Excelentná veda a Spoločenské výzvy (Mgr. Katarína Hajduková a Bc. Oľga Gállová – Dekanát FF UPJŠ). Účastníkom seminára boli detailne predstavené grantové schémy v rámci European Research Council (ERC), Akcií „Marie-Skłodowska-Curie“ (MSCA), Spoločenskej výzvy 6 (SC6) „Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti“ a bola im poskytnutá praktická interaktívna ukážka práce s účastníckym portálom Európskej komisie a príklady úspešných projektov v socioekonomických a humanitných vedách. Tajomníčka fakulty RNDr. Dagmar Hvozdovičová zhrnula zásady a pravidlá tvorenia rozpočtu v projektoch H2020. Na záver stretnutia opätovne vystúpila doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., s témou „Slovenská republika v Horizonte 2020“.

Všetkým zúčastneným budú e-mailom zaslané podklady prezentovaných tém. Spätnú väzbu a záujem o konkrétne výzvy očakávame do 9. februára 2018 na e-mailových adresách renata.panocova@upjs.sk, katarina.hajdukova@upjs.sk a olga.gallova@upjs.sk. Následne bude zorganizované ďalšie pracovné stretnutie s pozvanými hosťami zo štruktúr H2020 ku konkrétnym projektovým zámerom.

Text: Oľga Gállová, Katarína Hajduková
Foto: Marek Sekerák


Študuj na UPJŠ