Prejsť na obsah

Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti

1minút, 32sekúnd

 

V dňoch 9. – 11. októbra 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční medzinárodná konferencia pod názvom Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti.

Organizátormi podujatia sú Slovenské filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV, Katedra aplikovanej etiky a Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Čo znamená byť vzdelaný? Aký je cieľ vzdelávania? Čo nás učí filozofia? Akú úlohu má filozofia pri kultivácii ľudského myslenia od nevzdelanosti k poznaniu, slobode a k formovaniu schopnosti tvorivého kritického myslenia? Je filozofia stimulom pre kultiváciu človeka a schopnosťou viesť zmysluplný život? Existuje spoločenský dopyt po filozofii a potreba filozofickej kritickej reflexie spoločenskej praxe a jej dôsledkov? Je dnes filozofia základom kritického, analytického, terminologicky precízneho myslenia, alebo má problém udržať si svoj status v systéme študijných odborov vysokoškolského vzdelávania? Ako nám môže pomôcť dejinno-filozofická reflexia pri hľadaní odpovedí na uvedené otázky?

Konferencia Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti si kladie za cieľ vyzdvihnúť, zdôrazniť a zhodnotiť úlohu filozofie a vzdelávania v kontexte kultúrnych, spoločenských, environmentálnych podmienok ľudského života a ich možného ohrozenia v súčasnom globálnom svete. Úlohou je ukázať, že vzdelanie je nielen najdôležitejší predpoklad slobody človeka a sociálnej zodpovednosti, tolerantného spolunažívania a ľudského rozvoja, ale aj základné ľudské právo. Zároveň chceme otvoriť diskusiu k otázkam vyučovania filozofie na vysokých a stredných školách na Slovensku a vytvoriť priestor na výmenu skúseností a názorov o aktuálnych problémoch profesionálnej práce v oblasti filozofie.

Plagát
Program

Prílohy

File File size
pdf SFZ-2019-plagat 6 MB
pdf konfSFZ-2019-program 1 MB

Študuj na UPJŠ