Prejsť na obsah

Podpora študentov Katedry sociálnej práce FF UPJŠ vo vedeckej práci opäť priniesla mimoriadny úspech

1minút, 39sekúnd

 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) sa stala integrálnou súčasťou podpory vedeckých a odborných aktivít študentov Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. ŠVOČ sa na katedre už tradične koná prostredníctvom katedrového kola, z ktorého najlepšie práce postupujú do celoslovenského kola – to sa konalo 30. apríla 2019 na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Bol to už 16. ročník celoslovenských kôl, ktoré sa konajú pod záštitou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Nominovaní študenti Katedry sociálnej práce FF UPJŠ dosiahli mimoriadny úspech, keďže každá z nominovaných prác bola odbornou komisiou ohodnotená niektorou z cien.
V bakalárskej sekcii celoslovenského kola zvíťazil Tomáš Šeďo s témou „Prevalencia extrémizmu ako rizikového správania u mladistvých“ pod vedením Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD. Druhé miesto obsadila Aneta Bolvanová, ktorá spracovala tému „Rizikové správanie adolescentov z pohľadu štýlov výchovy v rodine“, ktorú viedla prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
V magisterskej sekcii zvíťazila Bc. Simona Kaššovicová s prácou „Canisterapia ako prostriedok sociálneho začlenenia seniorov v inštitucionalizovanom zariadení“ pod odborným vedením prof. PhDr. Evy Žiakovej, CSc. Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v magisterskej sekcii získala študentka Bc. Anna Popíková s témou „Súvislosť medzi osamelosťou a výskytom rizikového správania v skupine mladých nezamestnaných“ pod vedením PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD.
Všetkým zúčastneným študentkám a študentom – na katedrovom aj na celoslovenskom kole – ďakujeme. Víťazkám a víťazovi srdečne gratulujeme.

Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

Katedra sociálnej práce
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ