Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má nové vedenie

2minút, 12sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 4. mája 2023 do funkcie novú dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renátu Panocovú, PhD. Slávnostná inaugurácia sa konala v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.
Volebné zhromaždenie FF UPJŠ zvolilo profesorku Renátu Panocovú za kandidátku na funkciu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na volebnom zasadnutí 20. marca 2023. Rektor UPJŠ rozhodnutie volebného zhromaždenia fakulty v plnej miere akceptoval.
Dnešné slávnostné stretnutie dáva symbolickú bodku za jednou etapou a zároveň kladie prvý medzník novej etapy akademického života našej filozofickej fakulty,“ povedal na úvod inauguračnej slávnosti rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Poďakoval sa odchádzajúcemu vedeniu, a osobitne dekanke prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., za osem rokov kvalitnej práce v prospech fakulty a celej univerzity. „Išli ste cestou zvyšovania kvality,“ zdôraznil pritom rektor.
Doterajšia dekanka FF UPJŠ Oľga Orosová poďakovala za spoluprácu všetkým vyučujúcim a študentom fakulty a ocenila konštruktívnu kooperáciu a komunikáciu so súčasným vedením univerzity. Vyzdvihla významný prínos prvého dekana FF UPJŠ (2007 až 2015) prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., k založeniu a rozvoju fakulty.
Voľbu doterajšej prodekanky pre medzinárodné vzťahy Renáty Panocovej za novú dekanku označila za priaznivú správu. „Som si istá, že pod jej vedením bude fakulta napredovať.
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., vzápätí vymenoval prof. Mgr. Renátu Panocovú, PhD., do funkcie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na obdobie rokov 2023 až 2027. Po zložení slávnostného sľubu rektor odovzdal dekanke menovací dekrét, dekoroval ju dekanskou reťazou FF UPJŠ a zaželal jej mnoho úspechov pri výkone funkcie.
Zámerom nového vedenia je posilnenie pozície Filozofickej fakulty UPJŠ v rámci regiónu, aby bola pre študentov prvou voľbou,“ uviedla nová dekanka.
Rektor univerzity a dekanka FF UPJŠ následne odovzdali menovacie dekréty a insígnie novým prodekanom FF UPJŠ – prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium je prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. (funkciu zastával aj predošlé dve štvorročné funkčné obdobia), prodekankou pre pedagogickú činnosť je doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., a do funkcie prodekana pre medzinárodné vzťahy bol menovaný Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.

Text: Marián Gladiš, FF UPJŠ
Foto: Stanislav Fedorchuk, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ