Prejsť na obsah

POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI Phrase Localization Suite

1minút, 6sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyjadruje svoje úprimné poďakovanie spoločnosti Phrase Localization Suite za poskytnutie bezplatnej akademickej verzie svojho produktu – prekladateľského prostredia, ktoré zahrňuje prekladovú pamäť, integrovaný strojový preklad, terminologický manažment a textový editor. Tento moderný prekladateľský softvér bude slúžiť ako neoceniteľná praktická pomôcka pri príprave našich študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonómiu (tiež s modulom francúzskeho jazyka), na ich budúcu úspešnú prekladateľskú prax.

ACKNOWLEDGEMENT TO Phrase Localization Suite COMPANY

The Department of English and American Studies of the Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, should like to extend its sincere gratitude to Phrase Localization Suite for the provision of an academic version of their product – the translation environment, free of charge. The translation environment includes translation memory, integrated machine translation, terminology management and desktop translator´s editor. It is a modern translation software that will serve as an invaluable instruction tool in the training of our undergraduates in the study branch of Translation and Interpretation, study program: English Language for European Institutions and Economy (also with the French module), to become successful freelance translators in future.


Študuj na UPJŠ