Prejsť na obsah

Akademický senát FF UPJŠ zvolil kandidátku na dekanku fakulty (2019 – 2023)

2minút, 54sekúnd

 

Akademická obec Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zišla v pondelok 8. 4. 2019 na slávnostnom zasadnutí v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach pri príležitosti voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.
Predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., na úvod privítala vedenie fakulty – na čele s dekankou prof. PhDr. Oľgou Orosovou, CSc. – a prítomné členky a členov akademického senátu a akademickej obce FF UPJŠ. Slávnostný charakter zhromaždenia umocnilo vystúpenie sláčikového kvarteta košického Konzervatória Jozefa Adamoviča.
Hlavným bodom zasadnutia bola predvolebná prezentácia zaregistrovanej kandidátky na funkciu dekanky FF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023, súčasnej dekanky prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., ktorá predstavila priority rozvoja filozofickej fakulty na nasledujúce štyri roky.
„Predstupujem pred vás so žiadosťou o mandát viesť fakultu aj v nasledujúcom volebnom období,“ uviedla svoj program (s mottom Sila FF UPJŠ – sila podielu každého odboru – sila podielu každého z nás) pozostávajúci zo štrnástich priorít v pedagogických a vedeckovýskumných činnostiach, zahraničných vzťahoch, ale napríklad aj v oblasti technickej podpory vzdelávania a vedeckého výskumu, vrátane obnovy a modernizácie zastarávajúceho technického a prístrojového vybavenia učební, laboratórií a štúdií fakulty. Na záver svojej prezentácie prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., poďakovala rektorovi UPJŠ prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc., a celému vedeniu univerzity za spoluprácu v uplynulom období, prvému dekanovi FF UPJŠ (v rokoch 2007 – 2015) prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc., a všetkým členkám a členom akademickej obce FF UPJŠ za napredovanie fakulty a za možnosť prispieť k tomuto napredovaniu z pozície dekanky filozofickej fakulty.
V následnej diskusii sa o slovo prihlásili vedúca Katedry politológie FF UPJŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (zdôraznila dôležitosť všetkých študijných odborov na fakulte a vyzvala na vnútornú jednotu) a vedúci Katedry histórie FF UPJŠ prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý sa zaujímal o stratégiu podpory medzinárodných projektov a medzinárodných výskumných aktivít v nasledujúcom období.
Po skončení slávnostného stretnutia akademickej obce sa na štvrtom riadnom zasadnutí zišli členky a členovia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ s jediným bodom programu – voľba kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Kandidátka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., získala v tajnej voľbe 21 z celkového počtu 23 odovzdaných hlasovacích lístkov, vďaka čomu sa už v prvom kole stala zvolenou kandidátkou na funkciu dekanky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. K úspešnému výsledku jej vzápätí blahoželali predseda volebnej a mandátovej komisie AS FF UPJŠ a predsedníčka AS FF UPJŠ a následne aj všetky členky a členovia akademického senátu a akademickej obce prítomní v historickej aule.

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD., predseda volebnej a mandátovej komisie AS FF UPJŠ
Foto: Ing. Marek Sekerák


Študuj na UPJŠ