Prejsť na obsah

Deň študentstva 2019: Vedenie FF UPJŠ sa stretlo so zástupcami študentov fakulty

3minút, 0sekúnd

 

     Už po tretí raz sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva uskutočnilo stretnutie vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s najúspešnejšími študentkami a študentmi fakulty. Tento rok bolo o to výnimočnejšie, že sa konalo v rámci celospoločenských osláv 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorú 17. novembra 1989 odštartovali vtedajší študenti vysokých škôl v Čechách a na Slovensku.
     Dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., pozvala šestnásť študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia: Bc. Ľubomíra Andreja, Bc. Anetu Bolvanovú, Bc. Simonu Daňkovú, Tomáša Droždiaka, Mgr. Tomáša Dvorského, Bc. Lauru Hoľanovú, Mgr. Katarínu Hromuľákovú, Bc. Marharytu Latyševu, Bc. Lenku Liberdovú, Bc. Katarínu Machovú, Jakuba Paľovčíka, Patríciu Petickú, Bc. Michaelu Ružičkovú, Bc. Mareka Saba, Bc. Tomáša Šeďa a Samuela Váhovského.
     Na neformálnom posedení sa zúčastnili aj ďalšie členky a členovia vedenia FF UPJŠ – prodekanka doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prodekani prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., a prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., a tajomníčka fakulty RNDr. Dagmar Hvozdovičová.
     Dekanka požiadala prítomné študentky a študentov o netradičnú spätnú väzbu – formou vyjadrenia názoru na päťbodovej škále s krajnými bodmi „rozhodne nie“ a „rozhodne áno“. Ako vyplynulo z následnej diskusie, zástupcovia študentov pokladajú za jednu z najdôležitejších otázok budovanie pozitívneho mena fakulty a jej katedier smerom k laickej, ale aj odbornej verejnosti – indikátorom zlepšovania imidžu by mala byť zmena vnímania humanitných a spoločenskovedných disciplín v očiach širokej verejnosti. Rovnako ako vlani bola diskutovanou aj téma odborných praxí či požiadavka na väčšie zastúpenie predmetov vyučovaných v cudzom jazyku. A opäť sa potvrdilo rozdielne vnímanie a hodnotenie tejto otázky – kým napríklad študenti z katedry sociálnej práce vyjadrili spokojnosť s ponukou a možnosťami odbornej praxe, študentky masmediálnych štúdií by privítali viac predmetov, ktoré majú praktický rozmer. Pozitívne hodnotenie si vyslúžili technické vybavenie fakulty a študentské zázemie a tiež skutočnosť, že vedenie filozofickej fakulty prejavuje permanentný záujem o názory študentov a aktívne podporuje študentské spolky.
     Jedným z prezentovaných cieľov študentských aktivít by malo byť aj budovanie kvalitných vzťahov medzi študentmi a vyučujúcimi, a to aj prostredníctvom rôznych spoločenských podujatí. Najbližšou príležitosťou bude Ples Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorý organizuje Študentská rada FF UPJŠ a uskutoční sa 25. januára 2020 v Dome umenia.
     „Prosím vás, aby ste boli aj naďalej aktívni a nápomocní pri identifikovaní a riešení prípadných problémov,“ vyzvala na záver schôdzky všetkých prítomných dekanka FF UPJŠ.
     Tradíciu každoročných novembrových stretnutí vedenia filozofickej fakulty s najúspešnejšími a najaktívnejšími študentkami a študentmi pri príležitosti ich sviatku zaviedla prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., v roku 2017, keď si FF UPJŠ pripomínala prvé decénium svojej existencie.

Text a fotografie: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ