Prejsť na obsah

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ prijalo jubilanta prof. Jána Sabola

1minút, 2sekúnd

 

V deň výnimočného životného jubilea – úctyhodných 80. narodenín – prijalo v piatok 25. januára 2019 vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vzácneho oslávenca – Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., spoluzakladateľa FF UPJŠ a prvého prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium (2007 – 2015).
Poprednému slovenskému jazykovedcovi a literárnemu vedcovi k okrúhlemu výročiu blahoželali dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prvý dekan FF UPJŠ a v súčasnosti prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., tajomníčka fakulty RNDr. Dagmar Hvozdovičová a poradcovia dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., a PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Milému jubilantovi srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života želáme pevné zdravie a ešte mnoho tvorivých síl.

Text a foto: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ