Prejsť na obsah

Nová publikácia Derivational Networks Across Languages

2minút, 53sekúnd

 

     Začiatkom júna 2020 vyšla v jednom z najvýznamnejších svetových vydavateľstiev Mouton de Gruyter publikácia pod názvom Derivational Networks Across Languages (Derivačné siete naprieč jazykmi), ktorá je výsledkom dlhodobej spolupráce lingvistov z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s vyše 50 európskymi jazykovedcami. Editormi publikácie sú prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc., a doc. Alexandra Bagasheva zo Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského.
     „Vydanie publikácie v tomto prestížnom vydavateľstve pokladáme za veľký úspech,“ hovorí prof. L. Körtvélyessy a dodáva, že ide o hlavný výstup štvorročného projektu VEGA, ktorý sa skončil v roku 2019 a bol vyhodnotený ako úspešný. „Samotná myšlienka je však staršia a má už vyše šesť rokov – naša bývala študentka, doktorandka a dnes už kolegyňa Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD., vtedy písala svoju bakalársku prácu na túto tému u profesora Štekauera.“
     Publikácia prináša nový teoretický a metodologický prístup k skúmanej problematike. „Výnimočná je aj tým, že má typologický rozmer – mapuje a porovnáva situáciu v 40 jazykoch –, čo nesporne zvyšuje jej význam a hodnotu. Z redaktorského pohľadu je práca výnimočná počtom autorov, ktorí sa na nej podieľali – 54 – a ktorých prácu bolo potrebné skoordinovať,“ konštatuje profesorka L. Körtvélyessy.
     Paradoxne, napriek jeho prínosu a skutočnosti, že toto významné vedecké dielo vyšlo v jednom z najprestížnejších svetových vydavateľstiev, je tu ešte jedno hľadisko – naše slovenské, knižničné.
     „Z hľadiska kategorizácie knižničných jednotiek má táto publikácia a naše kapitoly v nej veľmi nízku hodnotu. Zároveň je však typickou ukážkou toho, ktoré publikácie sú v zahraničí oceňované a vážené. V stručnosti – naša publikácia je výnimočná aj tým, že je prototypickým príkladom toho, ako knižničná kategorizácia publikačnej činnosti znehodnocuje niekoľkoročnú prácu ocenenú oveľa významnejšou inštitúciou, akou je Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti Centra vedecko-technických informácií SR. Tu by bolo možné spomenúť aj špičkový tím Filozofickej fakulty UPJŠ Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST): na publikácii sa aktívne podieľali dvaja členovia tohto tímu a súčasťou celého projektu bola aj najmladšia členka špičkového tímu OST. Publikácia tak potvrdzuje opodstatnenie existencie takýchto tímov,“ akcentuje prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
     Členovia špičkového tímu majú vo vydanom diele aj samostatné kapitoly a jednou z autoriek – o ruskom jazyku – je i vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
     Vydanie práce Derivational Networks Across Languages má veľký význam aj pre univerzitu a jej filozofickú fakultu: znamená úspešnú reprezentáciu fakulty na medzinárodnom poli a úspešný príklad medzinárodnej spolupráce, ktorá tvorí základ modernej vedy realizovanej na akademickej pôde.

Link na publikáciu: https://www.degruyter.com/view/title/573230?tab_body=toc

Spracoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ