Prejsť na obsah

Novinka: The Interaction of Borrowing and Word Formation

2minút, 15sekúnd

 

     Výsledkom medzinárodnej spolupráce špičkového tímu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST) je editovaná publikácia The Interaction of Borrowing and Word Formation (Interakcia preberania slov a slovotvorby), ktorá vyšla v poprednom zahraničnom vydavateľstve Edinburgh University Press.
     Spolueditorkou knihy – s Univ.-Prof. Dr. Piusom ten Hackenom z Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku – je členka špičkového tímu OST, prodekanka Filozofickej fakulty UPJŠ pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
     „Publikácia je zacielená na výskum preberania slov a tvorenia slov ako konkurenčných pomenúvacích stratégií v kontexte jazykových kontaktov,“ približuje jazykovedkyňa Renáta Panocová a dodáva, že kniha ponúka výber detailne spracovaných prípadových štúdií desiatich európskych jazykov.
     „Vychádza z dát vybraných dialektov a minoritných jazykov, na základe ktorých poukazuje na interakciu medzi preberaním slov a tvorením slov, pričom zahŕňa nielen synchrónny, ale aj diachrónny pohľad (stredoveká latinčina),“ spresňuje docentka Panocová.
     Editovaná kniha má monotematický charakter. Je rozdelená na tri na seba nadväzujúce časti. Autori kapitol sú morfológovia svetového významu, ktorí pôsobia v USA a na viacerých európskych univerzitách, napr. v Grécku, Taliansku či Portugalsku.
     Osobitne cennými príspevkami sú úvodná kapitola pod názvom Word formation, borrowing and their interaction (Slovotvorba, preberanie slov a ich interakcia), ktorej autormi sú editori publikácie a ktorá zasadzuje ďalšie kapitoly do vybraných teoretických rámcov, a záverečná, štrnásta kapitola pomenovaná Trends in the interaction between borrowing and word formation (Trendy v interakcii medzi preberaním slov a slovotvorbou), v ktorej Renáta Panocová a Pius ten Hacken ponúkajú zovšeobecnenia vyplývajúce z jednotlivých prípadových štúdií.
     Publikácia tematicky nadväzuje na onomaziologickú teóriu neoklasického tvorenia slov a preberania slov, ktorá je jednou z hlavných výskumných oblastí špičkového tímu OST a ktorú podrobne rozpracovala práve doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., predovšetkým v monografii Categories of Word Formation and borrowing. An Onomasiological Account of Neoclassical Formations (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015) a v kapitole pod názvom „Neoclassical compounds in the onomasiological approach“ v editovanej publikácii The Semantics of Compounding, ktorá vyšla vo vydavateľstve Cambridge University Press v roku 2016.

Linky na publikáciu The Interaction of Borrowing and Word Formation:
https://edinburghuniversitypress.com/book-the-interaction-of-borrowing-and-word-formation.html
https://edinburghuniversitypress.com/media/resources/9781474448215_Introduction.pdf 

Spracoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ