Prejsť na obsah

APVV seminár pre učiteľov ZŠ na KAA FF UPJŠ

0minút, 51sekúnd

 

Prozodické vlastnosti jazykov a ich výučba s využitím elektronických prostriedkov boli témou odborného seminára Aby nás ucho neklamalo, ktorý v spolupráci s učiteľmi jazykov na ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pripravil tím riešiteľov projektu Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie (APVV-15-0307).
Na odbornom seminári, ktorý sa konal 4. februára 2019, sa zúčastnilo 24 učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Poznatky o vplyve percepcie kvantity, prízvuku, dôrazu a emfázy na rýchle a správne porozumenie reči sa tak uplatnia vo výučbe tých vekových kategórií, ktoré si zvukovú stránku jazyka osvojujú najrýchlejšie.

Za tím riešiteľov projektu:
Mgr. Roman Gajdoš, Mgr. Katarína Kukučková, PhDr. Mária Paľová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ