Prejsť na obsah

Deň študentstva 2021: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ po piaty raz diskutovalo so študentmi fakulty

3minút, 3sekúnd

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v pondelok 22. novembra 2021 uskutočnilo stretnutie vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach so študentkami a študentmi fakulty. Rovnako ako minulý rok sa pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia konalo prostredníctvom online platformy MS Teams. Pozvanie dekanky FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., prijali študentky a študenti bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa štúdia.
Na úvod besedy zaznela otázka študenta Bc. Martina Hudáka, ktorý sa zaujímal o plány fakulty v oblasti medzinárodných vzťahov. Prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., skonštatovala, že táto téma je veľmi špecifická, lebo prichádza v čase, keď sa celý svet musí vyrovnávať s rôznymi obmedzeniami. Vo svojej odpovedi zdôraznila dva dôležité momenty: snahu pozývať na pôdu fakulty významné osobnosti z rôznych oblastí života, ktoré svoje skúsenosti odovzdajú študentom, a možnosť vycestovať do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus. 
Hlavnou témou, o ktorú sa zaujímali pripojené študentky a študenti, bolo zvýšenie počtu hodín odbornej praxe, najmä na bakalárskom stupni štúdia. Téma vyvolala konštruktívnu diskusiu s viacerými podnetnými návrhmi a myšlienkami. Významnú úlohu v tomto ohľade plnia aj študentské spolky a študentské médiá pôsobiace na pôde fakulty a univerzity. Dekanka FF UPJŠ prof. O. Orosová v tejto súvislosti vyzdvihla mimoriadnu dôležitosť odborného aj osobnostného rozvoja študentov.
Do diskusie sa zapojili aj prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ doc. ThDr. Peter Borza, PhD., predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vedúca študijného oddelenia Ing. Jana Quitková aj tajomníčka fakulty RNDr. Dagmar Hvozdovičová, ktorá vyjadrila nádej, že o rok sa už vedenie fakulty stretne so študentmi na ich sviatok opäť osobne.
„Účasť na stretnutí s vedením filozofickej fakulty, na ktorej študujem, ma zaplavila množstvom pozitívnych emócií. Na jednej strane to bola radosť zo snahy vedenia fakulty načúvať hlasu študentov a z veľmi plodnej a prínosnej diskusie, na druhej strane to bola vďačnosť za možnosť vyjadriť svoj názor a za iniciatívnych ľudí, ktorí s vášňou načúvajú a komunikujú. Schôdzka s vedením našej fakulty ma veľmi obohatila,“ uviedla po stretnutí študentka masmediálnych štúdií a členka študentskej časti Akademického senátu FF UPJŠ Dominika Ondo-Eštoková.
Stretnutia vedenia FF UPJŠ so študentkami a študentmi fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa konajú od roku 2017 – tento rok dostalo pozvanie 29 študentiek a študentov: Daniel Belluš, Jerguš Brečka, Simona Čečková, Diana Demčáková, Bc. Tomáš Droždiak, Adam Fedor, Lucia Gondová, Mgr. Laura Hoľanová, Bc. Martin Hudák, Tomáš Huntata, Martina Hurčalová, Martina Jacková, PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA, Emma Juhásová, Lýdia Kerestešová, Viktória Kollárová, Natália Koščová, Bc. Iveta Košová, Bc. Eva Lörincová, Tomáš Matta, Dominika Ondo-Eštoková, Bc. Miriam Palková, Michaela Pariľáková, Estera Pracuová, Laura Raničová, Mgr. Martina Semešiová, Mgr. Tomáš Šeďo, Bc. Kristína Šestáková a Laura Urbanová.

Michaela Pariľáková
študentka masmediálnych štúdií, šéfredaktorka časopisu Univerzál
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ