Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ získala striebornú medailu jubilujúcej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1minút, 2sekúnd

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD., udelil Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – pri príležitosti 60. výročia vzniku PF UPJŠ – Striebornú medailu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to za „dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri príprave budúcich učiteľov a spoločnom výskume“. Ocenenie z rúk dekana PF UPJŠ prevzala dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Striebornú medailu jubilujúcej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach si mimoriadne ceníme, keďže ide o nášho blízkeho partnera v pedagogickej oblasti aj v oblasti vedeckého výskumu. Osobitnú zásluhu na budovaní tohto úspešného partnerstva má predchádzajúca dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorá na tom systematicky pracovala počas celej doterajšej existencie FF UPJŠ – prvých osem rokov ako prodekanka pre pedagogickú činnosť a štatutárna zástupkyňa dekana a nasledujúcich osem rokov ako dekanka našej fakulty,“ uviedla súčasná dekanka FF UPJŠ prof. Renáta Panocová.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ