Prejsť na obsah

Obhajoba dizertačnej práce v programe dvojitých diplomov (urbanHIST)

1minút, 53sekúnd

 

V rámci implementácie projektu EK-H2020-MSCA urbanHIST (Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí) sa dňa 16. decembra 2020 uskutočnila už druhá obhajoba dizertačnej práce v rámci konzorcia štyroch univerzít. Doktorandka Azmah Arzmi, M.Arch., úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu „Reinterpreting Marzahn, Berlin & Petržalka, Bratislava: From Process Of State Socialist Utopia To Utopia Of State Capitalist Process“. Išlo o prvú obhajobu, ktorá sa v rámci projektu uskutočnila s priamym zapojením UPJŠ v Košiciach.

Azmah Arzmi bola v rámci programu dvojitých diplomov doktorandkou na Bauhaus Universitaet Weimar v Nemecku, ako aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika na Slovensku, kde študovala ako externá doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v študijnom programe slovenské dejiny. Azmah využila každú príležitosť na pravidelné konzultácie so svojím školiteľom na UPJŠ, ako aj so svojimi kolegami na Katedre histórie FF UPJŠ, navštevovala Filozofickú fakultu UPJŠ nielen ako členka konzorcia urbanHIST v rámci pravidelných konzorciálnych stretnutí, ale aj v rámci študijných pobytov, stáží či vedeckých konferencií.

Obhajoba jej dizertačnej práce prebiehala v hybridnom formáte, pričom časť komisie sa na obhajobe zúčastnila osobne na Bauhaus Universitaet Weimar v Nemecku a zvyšok komisie, ako aj verejné publikum sa zapojilo online prostredníctvom priameho prenosu z Bauhaus Universitaet Weimar. UPJŠ v Košiciach bola v hodnotiacej komisii zastúpená prostredníctvom prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc. a prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., ako aj doc. Mgr. Matěja Spurného, PhD. (Univerzita Karlova), ktorý v rámci projektu pôsobil ako doktorandkin školiteľ na UPJŠ v Košiciach.

Na základe bilaterálnej dohody a Zmluvy o dvojitom diplome medzi BUW a UPJŠ bude doktorandke Azme Arzmi, M.Arch. udelený titul PhD. oboma univerzitami.

Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich, ako aj uplynulých projektových aktivitách na konzorciálnej, ale aj miestnej úrovni nájdete na:
www.urbanhist.eu

Mgr. Katarína Hajduková
koordinátorka projektu na FF UPJŠ v Košiciach


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.Študuj na UPJŠ