Prejsť na obsah

Vedenie FF UPJŠ diskutovalo so zástupcami študentov

1minút, 44sekúnd

Posledné pracovné stretnutie vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach so zástupcami študentov v tomto akademickom roku sa uskutočnilo v pondelok 20. mája 2024 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ. Začiatok skúškového obdobia sa prejavil na nižšej účasti ako obvykle, to však neznížilo kvalitu diskusie. Pravidelné stretnutia vo formáte vedenie fakulty – zástupcovia študentov (vrátane členov študentských častí akademických senátov fakulty a univerzity a študentov zastúpených v radách študijných programov FF UPJŠ) má tradíciu už niekoľko rokov.
Pomerne živú diskusiu vyvolal hneď prvý bod programu. Dekanka prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., a prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., informovali prítomné študentky a študentov o overovacej fáze nového antiplagiátorskeho systému Turnitin na Filozofickej fakulte UPJŠ. Ako pri každej novinke, aj tentoraz vznikli rôzne obavy vyvolávajúce mnoho otázok, preto vedenie FF UPJŠ privíta každú spätnú väzbu, aby boli v procese prvotného overovania systému vychytané všetky jeho „muchy“. APS Turnitin porovnáva autorské texty nielen s prácami v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác, ale aj s textami zverejnenými na internete.
Aktuálnou otázkou je opäť aj hodnotenie predmetov a vyučujúcich za letný semester končiaceho sa akademického roka – vyplniť dotazník spätnej väzby je možné do konca skúškového obdobia.
V rámci rozpravy boli otvorené aj témy postavenia študentov a prístupu k nim zo strany vyučujúcich, ponuky povinne voliteľných predmetov (nielen) na medziodborovom štúdiu či možnosti zosúladiť udeľovanie kreditov za jednotlivé činnosti na doktorandskom stupni štúdia.
Nasledujúce pracovné stretnutie vedenia FF UPJŠ so zástupcami študentov sa podľa nového formátu uskutoční v polovici zimného semestra, teda na prelome októbra a novembra 2024.

Text a foto: Marián Gladiš a Timotej Mikloš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ