Prejsť na obsah

Vedenie fakulty sa opäť zišlo so zástupcami študentov

1minút, 58sekúnd

Začiatky a konce semestrov sa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach už tradične spájajú s pracovnými stretnutiami vedenia fakulty so zástupcami študentov. Prvá schôdzka v aktuálnom semestri sa konala v pondelok 26. februára 2024 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.
Pozvánku od vedenia prijali dve desiatky študentiek a študentov zastupujúce všetky tri stupne štúdia vrátane členiek a členov študentskej časti fakultného a univerzitného akademického senátu a študentov zastúpených v radách študijných programov FF UPJŠ. Na stretnutí ich privítala prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD. Poďakovala im za aktívnu participáciu na fakultnom dni otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil krátko pred začiatkom letného semestra – v piatok 9. februára 2024 – a vyvolal pozitívne ohlasy návštevníkov z radov záujemcov o štúdium.
Ukazuje sa, že motivovanie študentov, aby sa zapojili do hodnotenia predmetov a vyučujúcich za zimný semester (čo bolo jednou z hlavných tém decembrového pracovného stretnutia), bolo úspešné: v rámci spätnej väzby prišlo od študentov 2 030 odpovedí, pričom hodnotili 132 vyučujúcich. Najaktívnejší boli študenti katedry psychológie (347 reakcií), katedry sociálnej práce (277), katedry anglistiky a amerikanistiky (216) či katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (133).
Pani prodekanka požiadala študentské spolky, aby reagovali na výzvy o dotácie, ktoré môžu výrazne pomôcť pri ich činnosti a dosahovaní vytýčených cieľov. Otvorila aj tému nového modelu imatrikulácie, ktorý by mal v sebe spájať slávnostnú a neformálnu časť – diskusia k tomuto bodu s návrhmi študentov bude predmetom nasledujúceho stretnutia.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., informoval, že sa pripravuje nový knižničný poriadok, čo otvára priestor aj na pripomienky a podnety študentov smerujúce k zlepšeniu poskytovaných knižničných služieb. Pripomenul aj termín Jarnej školy doktorandov a skutočnosť, že filozofická fakulta má k dispozícii 14 miest.
Ďalšie pracovné stretnutie vedenia FF UPJŠ so zástupcami študentov sa uskutoční v máji tohto roka.

Text: Marián Gladiš
Foto: Laura Hoľanová


Študuj na UPJŠ