Prejsť na obsah

Za kandidátku na funkciu dekanky FF UPJŠ bola jednomyseľne zvolená profesorka Renáta Panocová

1minút, 53sekúnd

Voľbe kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027, ktorá sa uskutočnila v pondelok 20. marca 2023, predchádzalo verejné vypočutie zaregistrovanej kandidátky prof. Mgr. Renáty Panocovej, PhD.

Zasadnutie členiek a členov volebného zhromaždenia a akademickej obce FF UPJŠ, na ktorom uchádzačka predstavila svoje programové tézy s návrhom stratégie rozvoja fakulty, sa konalo v zaplnenej Historickej aule Rektorátu UPJŠ. Slávnostné zhromaždenie otvorila predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. V rozprave, nadväzujúcej na prezentáciu kandidátky, vystúpili alebo položili otázku viaceré členky a členovia akademickej obce univerzity, napr. Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., prof. PhDr. František Šimon, CSc., doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univer. prof., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., a ďalší. Rozpravu zavŕšil svojím osobným posolstvom štatutárny zástupca dekanky FF UPJŠ, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Bezprostredne nato sa uskutočnilo zasadnutie volebného zhromaždenia FF UPJŠ a samotná voľba kandidáta na funkciu dekana. Volebné zhromaždenie, ktoré má 32 členov a tvoria ho členky a členovia Akademického senátu FF UPJŠ a osoby menované rektorom UPJŠ (dve členky sa ospravedlnili), jednomyseľne zvolilo za kandidátku na funkciu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renátu Panocovú, PhD. (Podľa zásad voľby kandidáta na funkciu dekana FF UPJŠ potrebuje úspešný uchádzač získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov volebného zhromaždenia, teda minimálne 17 hlasov.)
Predsedníčka AS FF UPJŠ doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., doručí rektorovi UPJŠ prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc., ktorý bol na slávnostnom zhromaždení akademickej obce osobne prítomný, zápisnicu o výsledku volieb a písomný návrh na vymenovanie zvolenej kandidátky za dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Text: Marián Gladiš, FF UPJŠ
Foto: Stanislav Fedorchuk, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ