Prejsť na obsah

Začal pracovať nový Akademický senát FF UPJŠ

2minút, 36sekúnd

Na ustanovujúcom zasadnutí sa v pondelok 14. januára 2019 zišli členky a členovia novozvoleného Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (AS FF UPJŠ) na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. V rámci slávnostného úvodu si z rúk predsedu volebnej a mandátovej komisie pre voľby do AS FF UPJŠ doc. JUDr. Mgr. Dušana Šlosára, PhD., prevzali osvedčenia o zvolení za členky a členov AS FF UPJŠ.
Rokovanie pokračovalo pracovnou časťou programu. Za predsedníčku senátu bola v tajnej voľbe opätovne zvolená prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. (AS FF UPJŠ viedla aj v predchádzajúcom funkčnom období 2015 – 2019), za podpredsedníčky si senátorky a senátori spomedzi seba zvolili doc. PaedDr. Ivicu Hajdučekovú, PhD. (podpredsedníčka za zamestnaneckú časť akademickej obce) a Evu Lörincovú (podpredsedníčka za študentskú časť akademickej obce).
Za členky a členov stálej volebnej a mandátovej komisie AS FF UPJŠ (vrátane náhradníkov) boli následne zvolení: PhDr. Marián Gladiš, PhD., PhDr. Katarína Mayerová, PhD., Ing. Jana Quitková a Mgr. Renáta Timková, PhD. (za zamestnaneckú časť AS FF UPJŠ) a Jakub Árvai, Tomáš Droždiak a Laura Hoľanová (za študentskú časť AS FF UPJŠ).

Zloženie Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023:

– zamestnanecká časť AS FF UPJŠ:

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ:
Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Mgr. Renáta Timková, PhD.
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ:
Mgr. Lucia Heldáková
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ:
PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
Katedra germanistiky FF UPJŠ:
Mgr. Ulrika Strömplová, PhD.
Katedra histórie FF UPJŠ:
PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
Katedra klasickej filológie FF UPJŠ:
Mgr. et Mgr. Anabela Katreničová, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ:
doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
Katedra pedagogiky FF UPJŠ:
PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Katedra politológie FF UPJŠ:
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Katedra psychológie FF UPJŠ:
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ:
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. (podpredsedníčka AS FF UPJŠ)
Katedra sociálnej práce FF UPJŠ:
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. (predsedníčka AS FF UPJŠ)
Centrum jazykovej prípravy:
PhDr. Helena Petruňová, CSc.
Dekanát FF UPJŠ:
Ing. Jana Quitková

– študentská časť AS FF UPJŠ:

Mgr. Lenka Abrinková, sociálna psychológia a psychológia práce, 1. roč. PhD. štúdia
Jakub Árvai, sociálna práca, 3. roč. Bc. štúdia
Simona Daňková, masmediálne štúdiá, 3. roč. Bc. štúdia
Tomáš Droždiak, politológia, 2. roč. Bc. štúdia
Mgr. Benita Feketeová, politológia, 1. roč. PhD. štúdia
Laura Hoľanová, masmediálne štúdiá, 3. roč. Bc. štúdia
Matej Hrabovský, psychológia, 3. roč. Bc. štúdia
Eva Lörincová, psychológia, 2. roč. Bc. štúdia (podpredsedníčka AS FF UPJŠ)

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
člen AS FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ