Prejsť na obsah

Na monografii o histórii Živeny participovala aj doc. Ivica Hajdučeková z Filozofickej fakulty UPJŠ

1minút, 22sekúnd

 

Pri príležitosti 150. výročia založenia slovenského spolku žien Živena (1869 v Turčianskom Svätom Martine) sa v piatok 7. júna 2019 konala v bratislavskom Primaciálnom paláci vedecká konferencia, na ktorej bola predstavená prvá súborná publikácia o histórii tohto ženského spolku, ktorý sa v našom vedomí spája najmä s osobnosťou spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej.
Na monografickej publikácii Živena. 150 rokov spolku slovenských žien, vydanej vo vydavateľstve Slovart, sa podieľal autorský kolektív pod vedením PhDr. Daniely Kodajovej, PhD., z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorého súčasťou bola aj doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., členka Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V kapitole Časopis Živena po vzniku Československej republiky (s rozsahom štúdie monografického charakteru, ktorá bola vypracovávaná v rámci úloh grantového projektu KEGA – 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér. Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) sa venovala časopisu v rokoch 1919/1920 – 1938.
Na podujatí, ktoré viedla súčasná predsedníčka Živeny Mgr. Magdaléna Vášáryová, Ivica Hajdučeková predstavila výskumný zámer a dosiahnuté výsledky – meniacu sa koncepciu časopisu pod vedením troch redaktoriek (E. M. Šoltésovej, A. Škultétyovej a L. Mrázovej) so zameraním na formovanie ženských čitateliek a rozširovanie vzdelanostného obzoru v poprevratovom období.

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ