Prejsť na obsah

K životnému jubileu profesorky Evy Žiakovej

1minút, 54sekúnd

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si v Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie krásne životné jubileum našej ctenej kolegyne – pani profesorky Evy Žiakovej.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., je špičková odborníčka v oblastiach sociálnej práce a sociálnej psychológie v medzinárodnom meradle. Vo výskumnej a publikačnej činnosti sa sústreďuje na oblasť zmyslu života rizikových skupín klientov. Jej najbližší spolupracovníci ju charakterizujú ako talentovanú, pracovitú, obetavú, nezlomnú a odhodlanú ženu, ktorá svojej práci, rozvoju vedných odborov a študentom venovala celý svoj život. Osobitne oceňujú jej veľkú a nezištnú ochotu pomáhať každému, kto má pracovné či osobné ťažkosti – a to so sklonom nazerať na udalosti, ľudí a život s optimizmom a s neodmysliteľným úsmevom na tvári.
Pani profesorka Žiaková bola najdlhšie pôsobiacou vedúcou Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – katedra vznikla v roku 2007 a pani profesorka stála na jej čele a výrazným spôsobom ju formovala dvanásť rokov, od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2022. Na katedre ďalej pôsobí ako profesorka, členka rád študijných programov, osoba zodpovedná za študijné programy, zabezpečuje profilové predmety, je predsedníčkou odborovej komisie a predsedníčkou rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie, aktívne sa podieľa na vzdelávaní študentov na všetkých troch stupňoch štúdia. Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry „vychovala“ desiatky profesorov, docentov a odborných asistentov a stovky bakalárov a magistrov.
Neoceniteľný je aj prínos oslávenkyne k rozvoju stále mladej Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, osobitne jej akademického senátu, na čele ktorého stála dve funkčné obdobia, v rokoch 2015 až 2022.
Ctená pani profesorka, milá naša Evička, želáme Ti z hĺbky duše len to najlepšie z najlepšieho a najkrajšie z najkrajšieho, predovšetkým pevné zdravie a samých dobroprajných ľudí v Tvojej blízkosti.

prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ