UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY

 

Centrum jazykovej prípravy (CJP) sústreďuje informácie o jazykovom vzdelávaní na UPJŠ, zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ so zameraním predovšetkým na praktický odborný a akademický cudzí jazyk, vrátane slovenčiny ako cudzieho jazyka.

LANGUAGE TRAINING CENTRE

Centrum jazykovej prípravy

Vedúca centra: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD. (tel.: 055/234 71 92, zuzana.kolarikova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, prízemie, miestnosť 104
Sekretariát centra: Mgr. Ľudmila Bavoľárová (tel.: 055/234 71 87, ludmila.bavolarova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, 3. posch.

Oddelenie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
Vedúca oddelenia: PhDr. Lucia Tóthová (tel.: 055/243 7209, lucia.tothova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, miestnosť 403


SLOVENČINA PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV UPJŠ 2

Oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka ponúka v letnom semestri 2020/2021 predmet CJP/SZSUPJS2/20 - Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 2
Kontaktné osoby:
Oksana Humenna, CSc. (
oksana.humenna@upjs.sk)
PhDr. Lucia Tóthová (
lucia.tothova@upjs.sk)


O NÁS

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI CJP

KONZULTAČNÉ HODINY

PROJEKTY

AKTIVITY CJP

CUDZIE JAZYKY PRE DOKTORANDOV UPJŠ

CUDZIE JAZYKY PRE ŠTUDENTOV UPJŠ rozšírená ponuka predmetov, ktoré si môžu študenti zapísať v AR 2020/2021

UZNÁVANIE JAZYKOVÝCH SKÚŠOK
SLOVNÍKY A ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY
- ÚROVNE OVLÁDANIA CUDZIEHO JAZYKA
https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf

 

Posledná aktualizácia: 15.02.2021