UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY

 

Centrum jazykovej prípravy (CJP) sústreďuje informácie o jazykovom vzdelávaní na UPJŠ, zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ so zameraním predovšetkým na praktický odborný a akademický cudzí jazyk, vrátane slovenčiny ako cudzieho jazyka.

LANGUAGE TRAINING CENTRE

Vedúca centra: PhDr. Helena Petruňová, CSc. (tel.: 055/234 71 92, helena.petrunova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, prízemie, miestnosť 104
Sekretariát centra: Mgr. Ľudmila Bavoľárová (tel.: 055/234 71 87, ludmila.bavolarova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles

 

PRÍPRAVNÉ KURZY SLOVENČINY PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV - SEPTEMBER 2019   NOVÉ

PRE-SESSIONAL SLOVAK LANGUAGE COURSES - SEPTEMBER 2019   NEW

 

VAŠE NÁZORY, PRIPOMIENKY A PODNETY K VYUČOVANIU CUDZÍCH JAZYKOV NA UPJŠ

O NÁS
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
PROJEKTY
AKTIVITY

CUDZIE JAZYKY PRE ŠTUDENTOV UPJŠ  rozšírená ponuka predmetov, ktoré si môžu študenti zapísať v AR 2019/2020

CUDZIE JAZYKY PRE DOKTORANDOV UPJŠ

UZNÁVANIE JAZYKOVÝCH SKÚŠOK
POTVRDENIA O JAZYKOVEJ ZNALOSTI
SLOVNÍKY A ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

UŽITOČNÉ LINKY - ANGLICKÝ JAZYK
UŽITOČNÉ LINKY - RUSKÝ JAZYK
 
SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY - ÚROVNE OVLÁDANIA CUDZIEHO JAZYKA
https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/international-language-standards/

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19.06.2019