UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

CENTRUM JAZYKOVEJ PRÍPRAVY

 

Centrum jazykovej prípravy (CJP) sústreďuje informácie o jazykovom vzdelávaní na UPJŠ, zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ so zameraním predovšetkým na praktický odborný a akademický cudzí jazyk, vrátane slovenčiny ako cudzieho jazyka.

LANGUAGE TRAINING CENTRE

Centrum jazykovej prípravy
Vedúca centra: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD. (tel.: 055/234 71 92, zuzana.kolarikova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, prízemie, miestnosť 104
Sekretariát centra: Mgr. Ľudmila Bavoľárová (tel.: 055/234 71 87, ludmila.bavolarova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, 3. posch.
 
Oddelenie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
Vedúca oddelenia: PhDr. Lucia Tóthová (tel.:055/243 7209, lucia.tothova@upjs.sk)
Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, miestnosť 304
 
   

 

O NÁS

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI CJP

KONZULTAČNÉ HODINY 

PROJEKTY

AKTIVITY CJP

 

SLOVENČINA PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV UPJŠ

CUDZIE JAZYKY PRE DOKTORANDOV UPJŠ 

CUDZIE JAZYKY PRE ŠTUDENTOV UPJŠ  rozšírená ponuka predmetov, ktoré si môžu študenti zapísať v AR 2019/2020

 
UZNÁVANIE JAZYKOVÝCH SKÚŠOK
SLOVNÍKY A ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY
 

 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY
- ÚROVNE OVLÁDANIA CUDZIEHO JAZYKA
https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf
 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 18.11.2019