UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Vedenie fakulty

Dekanka:

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

E-mail: olga.orosova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7161
Mobilný tel.: +421 918 919 401

 

Prodekani:

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu

E- mail: eugen.andreansky@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7199
Mobilný tel.: +421 918 923 119

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

E-mail: marian.andricik@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7189
Mobilný tel.: +421 918 923 063

doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

E-mail: renata.panocova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7133
Mobilný tel.: +421 917 717 319

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
Prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ

E-mail: peter.borza@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7208
Mobilný tel.: +421 949 015 181

 

Tajomníčka fakulty:

RNDr. Dagmar Hvozdovičová

E-mail: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7124
Mobilný tel.: +421 905 439 952

 
Poradcovia dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ
doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

Mobilný tel.: +421 918 923 175
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Mobilný tel.: +421 905 953 014

 

Posledná aktualizácia: 29.06.2021