UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedenie fakulty

Dekanka:

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
E-mail: olga.orosova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59  Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7161

 

Prodekani:

Prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
E- mail: eugen.andreansky@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59  Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7199

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
E-mail:  marian.andricik@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59  Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7189

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
E-mail: renata.panocova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7133
 

Tajomníčka fakulty:

RNDr. Dagmar Hvozdovičová
E-mail: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7124
 
Poradcovia dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 04.06.2019