Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

1minút, 2sekúnd

Dekanka:

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

E-mail: olga.orosova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7161
Mobilný tel.: +421 918 919 401

Prodekani:

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu

E-mail: eugen.andreansky@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7199
Mobilný tel.: +421 918 923 119

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

E-mail: marian.andricik@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7189
Mobilný tel.: +421 918 923 063

prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

E-mail: renata.panocova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7133
Mobilný tel.: +421 917 717 319

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
Prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ

E-mail: peter.borza@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7208
Mobilný tel.: +421 949 015 181

Tajomníčka fakulty

RNDr. Dagmar Hvozdovičová

E-mail: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7124
Mobilný tel.: +421 905 439 952

Prizývaní na zasadnutia vedenia FF UPJŠ:

Predsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
✆ +421 940 647 060

Poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
✆ +421 905 953 014

Poradkyňa dekanky pre kvalitu štúdia na FF UPJŠ
Mgr. Miroslava Köverová, PhD.

Poradca dekanky pre kvalitu štúdia na FF UPJŠ
Mgr. Jozef Benka, PhD.


Študuj na UPJŠ