UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Vedenie fakulty

Dekanka:

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
E-mail: olga.orosova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7161
Mobilný tel.: +421 918 919 401

 

Prodekani:

Prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
E- mail: eugen.andreansky@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7199
Mobilný tel.: +421 918 923 119

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
E-mail: marian.andricik@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7189
Mobilný tel.: +421 918 923 063

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
E-mail: renata.panocova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7133
Mobilný tel.: +421 917 717 319
 

Tajomníčka fakulty:

RNDr. Dagmar Hvozdovičová
E-mail: dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
Adresa: Šrobárova 2, 040 59 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 7124
Mobilný tel.: +421 905 439 952
 
Poradcovia dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ
PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Mobilný tel.: +421 905 953 014
PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
Mobilný tel.: +421 918 923 175
 
Poradca dekanky pre riadenie kvality FF UPJŠ
doc. ThDr. Peter Borza, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 01.12.2020