Prejsť na obsah

Znak fakulty

0minút, 53sekúnd

FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH
ZNAK

Autori: prof. PhDr. Ján GBÚR, CSc., a Dr. h. c. prof. PhDr. Ján SABOL, DrSc.
Grafická realizácia: PhDr. Edita VOLOŠČUKOVÁ, PhD.

Grafické riešenie znaku FF UPJŠ zohľadňuje štylizáciu motívu v úsilí po zachovaní jednoty vo výtvarnom výraze s už existujúcimi znakmi ostatných fakúlt UPJŠ.
Sediaca múza – tvár má otočenú z profilu, skúma znak. Ako atribút drží v ruke hlaholskú grafému S vo význame SLOVO – symbol pre najdôležitejší „nástroj“, s ktorým sa na Filozofickej fakulte pracuje –  znak jazyka, komunikácie, prostriedku na získavanie informácií. Hlaholský znak zároveň odkazuje na veľkomoravskú a kresťanskú (písmeno S má hore kruh ako symbol Boha, Božej nekonečnosti, bez začiatku a konca; z kruhu nadol vyrastá trojuholník ako symbol Sv. Trojice) tradíciu. Nohou sa dotýka pásu zeme, ako symbolu dávnej histórie, kolísky ľudstva.


Študuj na UPJŠ