UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

FF UPJŠ súčasťou projektu prevencie užívania metamfetamínu

 

Zamestnanci Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa podieľajú na realizácii úloh a aktivít projektu IMPRESA (Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe) so začiatkom od 1. januára 2021 a v trvaní dvoch rokov.
Zdrojom jeho spolufinancovania je grantová schéma JUST-2019-AG-DRUGS: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy (program Európskej komisie Justice Programme). Projekt uskutočňuje medzinárodné konzorcium šiestich zúčastnených strán v zložení Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Nemecko, koordinujúca inštitúcia konzorcia), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SR), Univerzita Karlova Praha (ČR), Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Poľsko), Pracownia badań i inicjatyw spolecznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poľsko), Respublikinis priklausomybės ligų centras (Litva).
Základným podnetom na vytvorenie projektu bola čoraz väčšia prevalencia užívania metamfetamínu v európskom priestore, zatiaľ čo v súčasnosti aktivity sekundárnej  a terciárnej prevencie metamfetamínu sú obmedzené a nekonzistentné nielen v európskom priestore, ale aj na národných a miestnych úrovniach. Chýba porozumenie toho, čo v prevencii funguje, v akom rozsahu, kedy a pre koho.
Podľa analýz odpadových vôd, štúdií o európskych trhoch s drogami, štúdií o počtoch liečených a úmrtí na závislosti sa v Európe užívanie metamfetamínu rozširuje. „Dlhodobé spotrebiteľské trhy“ s metamfetamínom existujú v Českej republike a na Slovensku. V ostatnom desaťročí sa prevalencia užívania metamfetamínu významne zvýšila v pohraničných oblastiach susedných krajín, ako sú Poľsko a Nemecko. V posledných rokoch sa ďalej zaznamenal nárast užívania metamfetamínu v Španielsku, na Cypre a v niekoľkých krajinách severnej Európy, ako je Litva, Fínsko a Nórsko. Na Slovensku je miera užívania metamfetamínu jednou z najvyšších zo všetkých členských štátov Európskej únie.
IMPRESA ako multidisciplinárny a participatívny projekt si kladie za cieľ poskytnúť dôkladné pochopenie procesov programov sekundárnej a terciárnej prevencie, t. j. najlepších postupov na prevenciu užívania metamfetamínu v Európe na základe vedeckých dôkazov. Celkovým zámerom projektu je vytvorenie siete spolupracujúcich inštitúcií verejného, ako aj neverejného sektora na miestnych úrovniach, s cieľom implementovať najkvalitnejšiu preventívnu stratégiu užívania metamfetamínu pri zohľadnení lokálnych podmienok a špecifík, s úmyslom prispieť k zabráneniu ďalšieho šírenia epidémie metamfetamínu.
Mobilizáciou príslušných skupín zainteresovaných strán z oblasti politiky, verejnej správy, občianskej spoločnosti a výskumu na účely navrhovania, implementácie a hodnotenia miestne relevantných stratégií najlepších postupov poskytne IMPRESA nový pohľad na efektívnosť preventívnych aktivít v každodennej praxi a lepšie pochopenie toho, ktoré faktory a procesy ovplyvňujú efektívne a udržateľné vykonávanie týchto programov v celej Európe.
Projekt IMPRESA je zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení a postupov zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách zúčastnených krajín. Mestá majú aktívnu úlohu v programoch v oblasti zdravia a prevencie a poskytujú potrebné kľúčové komponenty infraštruktúry a architektúry vzťahov na oslovenie cieľovej skupiny prevencie. Na úrovni jednotlivých pilotných miest bude vyselektovaná a vyvinutá najvhodnejšia stratégia prevencie užívania metamfetamínu podľa konkrétnych lokálnych potrieb a zdrojov a na základe výsledkov mapovania všetkých zainteresovaných strán. Najkvalitnejšia stratégia bude následne implementovaná na lokálnej úrovni.
Výber pilotného mesta Košice – ako druhého najväčšieho mesta na Slovensku – bol odôvodnený tým, že v Košiciach sídlia tri vysoké školy s viac ako 25 000 študentmi, kde je vysoká pravdepodobnosť užívania a náklonnosti k užívaniu metamfetamínu a iných druhov drog. U študentov sa predpokladá preferencia metamfetamínu pre jeho stimulačné účinky celej centrálnej nervovej sústavy, potlačenie únavy, potreby spánku, zrýchlenie psychomotorického tempa, zvýšenú sebadôveru a pocit eufórie. Negatívne účinky užívania metamfetamínu bývajú fatálne – poškodenie CNS, psychické poruchy.
Zaujímavosťou projektu je, že sa spoluvytvára, t. j. jednotlivé kroky v projekte nie sú dopredu fixné a jasné, ale sledujú a rešpektujú dôsledné spracovanie informácií na lokálnych úrovniach a vzájomných dohovoroch zúčastnených strán.
Práca na projekte je naplánovaná do etáp, z ktorých sa zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ budú podieľať na prieskume zameranom na selekciu konkrétnych prevenčných opatrení a stratégií na národnej a aj na miestnej úrovni. Budú zapojení aj do samotného procesu výberu dizajnu stratégie prevenčných opatrení v meste Košice. Následnou úlohou bude zapojenie sa do vytvorenia,  pripomienkovania a schválenia intervenčného protokolu pre mesto Košice. Zapoja  sa do prípravy a realizácie implementácie najlepšie zvolenej prevenčnej stratégie a zároveň sa budú podieľať na procese identifikácie poskytovateľov intervenčných a prevenčných aktivít. Vyvolá sa diskusia ohľadom takto získaných implementačných procesov a ich vplyvu na verejné zdravie. Súčasťou daného procesu bude propagácia a diseminácia získaných výsledkov, komunikácia so zainteresovanými partnermi, uverejnenie informácie o projekte na webovom sídle partnerskej inštitúcie.
Práca na projekte IMPRESA je výzvou pre pracovníkov Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedry sociálnej práce FF UPJŠ, ktorí majú skúsenosti s projektmi primárnej prevencie, sledovaním ich efektívnosti a účinnosti a faktorov, ktoré k daným procesom prispievajú.

Práca na projekte IMPRESA je výzvou pre pracovníkov Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedry sociálnej práce FF UPJŠ, ktorí majú skúsenosti s projektmi primárnej prevencie, sledovaním ich efektívnosti a účinnosti a faktorov, ktoré k daným procesom prispievajú.

Ďalšie informácie nájdete na stránke projektu:
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/projekty/IMPRESA

doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 27.02.2021